v. 3.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

HIAB HiConnect™ Allmänna villkor

Avtalet som baseras på dessa allmänna villkor för Hiab HiConnect (”avtalet”) reglerar kundens och kundens användares användning av Hiabs tjänst HiConnect (”HiConnect”). Dessa allmänna villkor för Hiab HiConnect ska tillämpas som komplement till och utgöra en del av avtalet och alla andra allmänna villkor eller kundens villkor för köp avvisas uttryckligen. Dessa villkor för Hiab HiConnect ska även gälla för eventuella ytterligare köp som ingås under avtalet.

Detta avtal ingås mellan kunden och den Hiab-enhet som ingår avtalet med kunden. De tjänster som omfattas av dessa villkor kan tillhandahållas av alla Hiabs närstå- ende bolag.

Avtalet träder i kraft efter kundens godkännande av dessa villkor för Hiab HiConnect vid registrering av kundens företagskonto eller, vid undertecknande av ett avtal till vilket dessa villkor för Hiab HiConnect är bifogade, vid avtalets ikraftträdande.

Kunden och Hiab utgör var för sig en ”part” och tillsammans ”parterna”.

1 DEFINITIONS

1.1

Med “närstående bolag” avses en juridisk enhet, som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en part eller som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar en part eller står under samma direkta eller indirekta ägande eller kontroll som en part så länge detta ägande eller denna kontroll varar.

1.2

Med ”kund” avses den person, firma eller det företag till vilket Hiab enligt avtalet samtycker till att tillhandahålla tjänsterna.

1.3

Med ”kundinnehåll” avses all visuell, skriftlig eller annan typ av information eller material, som laddas upp till, eller införs i tjänsten av kunden och/eller användarna, i förekommande fall.

1.4

Med “dataskyddsförordningen” avses EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679) och den dataskyddslagstiftning under den gällande lagen för avtalet som gäller för behandlingen av personuppgifter från tid till annan.

1.5

Med “Hiab” avses den juridiska enheten inom Cargotec Corporation som har ingått avtalet med kunden.

1.6

Med ”Hiab-innehåll” avser alla visuella, skriftliga eller annan typ av data, information eller material som laddas upp till, överförs genom, bearbetas, utvecklas, införs i eller på annat sätt sammanställs genom tjänstens tillhandahållande av, eller på uppdrag av Hiab samt allt innehåll i tjänsten förutom kundinnehållet.

1.7

Med ”personuppgifter” avses uppgifter med vilka en enskild person kan identifieras, såsom definieras vidare i dataskyddsförordningen.

1.8

Med ”tjänsten” avses Hiab HiConnect TM -instrumentpanelen och relaterade funktioner och funktionaliteter som erbjuds kunden via tjänsten.

1.9

Med ”programvara” avses alla program, plugin-program och andra typer av programvara (inklusive programvara från tredje part) och eventuella förbättringar, uppdateringar och uppgraderingar av dessa eller versioner av dessa som till­ handahålls av (eller på uppdrag av) Hiab till kunden och vilka kunden kan använda för att komma åt och använda tjänsten.

1.10

Med ”användare” avses den individ som på begäran och/eller efter godkännande av kunden registrerar ett användarkonto och får tillgång till tjänsten som tillhandahålls av Hiab.

2 RÄTT ATT ANVÄNDA OCH FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

2.1

Hiab beviljar härmed kunden en ej överförbar, ej exklusiv och ej underlicensierbar begränsad rättighet och licens att tillåta sina utsedda användare att komma åt och använda tjänsten.

3 KOSTNADSFRI PROVPERIOD

3.1

Om parterna har kommit överens om en kostnadsfri provperiod, under vilken Hiab gör tjänsten tillgänglig för kunden kostnadsfritt, kan tjänstens tillgänglighet när som helst avslutas av Hiab. Under denna kostnadsfria provperiod tillhandahålls tjänsten ”i befintligt skick” utan några garantier.

3.2

Vid överenskommelse om en kostnadsfri provperiod kan kunden när som helst under provperiodens varaktighet avsluta detta avtal.

4 INNEHÅLLET I TJÄNSTEN OCH FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

4.1

Innehållet i tjänsterna beskrivs i tjänstbeskrivningen som görs kunden tillgänglig av Hiab. Kunden kan som en del av tjänsten ibland motta rekommendationer för åtgärder av Hiab (t.ex. påminnelser eller rekommendationer för kommande repara- tioner och underhållsarbete), vilka kunden bör följa. Dock är det kunden som beslutar och är ytterst ansvarig för om denne följer dessa rekommendationer, om utrustningen repareras eller om underhållsarbetet genomförs efter rekommendation via tjänsten. För att tydliggöra saken inkluderas inget reparations- eller underhålls­ arbete i avtalet, utan detta är alltid föremål för ett separat avtal.

4.2

För att tjänsten ska kunna användas krävs det att kundens utrustning förses med lämplig anslutningsenhet och maskinvara och att anslutningsenheten och maskin- varan aktiveras på rätt sätt. Hiab erbjuder en anslutningsenhet och maskinvara som är lämplig för användning av tjänsten. En sådan anslutningsenhet och maskinvara erbjuds oberoende av detta avtal och kan erbjudas förinstallerad i kundens utrust- ning (vid köp av ny utrustning och i enligt tillgänglighet) eller genom eftermontering (från Hiab eller dess auktoriserade servicepartners eller återförsäljare). Alla eventuella garantier relaterade till anslutningsenheten och maskinvaran omfattas av Hiabs standardgaranti och -villkor. Anslutningsenheten och maskinvaran har ett inbyggt SIM-kort. SIM-kortet tillhör Hiab och får endast användas för tjänsterna.

4.3

Hiab övervakar och strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra tjänsten. Därför förbehåller sig Hiab rätten att göra modifieringar av konstruktionen, körnings- metoden, tekniska specifikationer, system och andra funktioner osv. i tjänsten, som enligt Hiabs rimliga åsikt inte minskar tjänstens totala prestanda, användbarhet och funktionalitet, när som helst och utan föregående meddelande (sammanfattat mindre ändringar”).

4.4

Om Hiab förutser att ändringar kommer att göras som enligt Hiabs rimliga åsikt inte bedöms vara mindre ändringar av tjänsten, meddelas sådana ändringar kunden i rimlig tid innan de genomförs. Om ändringarna orsakar en betydlig negativ påverkan på kundens möjlighet att använda tjänsten i enlighet med detta avtal och om kunden inte samtycker till ändringen, måste kunden säga upp detta avtal genom att meddela Hiab inom en (1) månad efter att denne mottar meddelandet om ändringen genom att ge skriftligt varsel till slutet av månaden.

4.5

Hiab har också rätt att tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänsten, om detta krävs för att säkerställa kontinuiteten i tjänsten, inklusive och inte begränsat till tekniska modifieringar, allmän installation, modifieringar eller underhållsarbete i den tekniska miljön, eller där lagar, föreskrifter, riktlinjer eller myndighetsuttalanden kräver sådana åtgärder. Vidare har Hiab rätt att begränsa trafikvolymen i kommunikationsnätverket, koppla från anslutningen och vidta åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa nätverkstrafik, datasäkerhet eller tillgänglighet. Tillhandahållandet av tjänsterna kan också vara föremål för restriktioner och felaktigheter som ligger utanför Hiabs kontroll, för vilka Hiab inte kan hållas ansvarigt. Detta gäller för, men är inte begränsat till, tillgängligheten för mobil kommunikation, tjänster för nätverks- och internetåtkomst som tillhandahålls av tredje parter. Andra negativa omständigheter, exempelvis överbelastning av nätverket, kan också blockera användningen av tjänsterna. Hiab strävar efter att säkerställa att sådana avstängningar eller avbrott inte varar under alltför lång tid och att de negativa effekter detta leder till hålls till ett minimum. När så är möjligt ska Hiab så snart som rimligen är möjligt meddela kunden skriftligt om sådana avstängningar. Sådana avstängningar eller begränsningar anses inte utgöra ett fel i tillhandahållandet av tjänsterna och kunden har inte rätt till någon återbetalning eller annan kompensation.

4.6

Kunden ska så snart som möjligt rapportera följande till Hiab: (i) förlust eller åter- lämning eller försäljning av utrustning (inklusive information om den nya ägaren), som är föremål för tjänsten eller om sådan utrustning avyttras helt eller tas ur drift, (ii) förlust eller återlämnande av SIM-kortet, (iii) fel som har upptäckts, problem eller fel i tjänsterna och/eller anslutningsenheten eller maskinvaran. Kunden samtycker också till att informera den nya ägaren att utrustningen är försedd med en anslutnings­enhet, som är ansluten till internet för dataöverföring.

5 AVGIFTER OCH FAKTURERING

5.1

Med undantag för när det har avtalats att tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt, ska kunden betala Hiab avgifterna för den tjänst som parterna har kommit överens om i avtalet. Såvida inget annat har avtalats ska förfallodatumet för betalning av samtliga avgifter vara (14) dagar från mottagandet av Hiabs faktura. Mervärdesskatt ska (i förekommande fall) läggas till avgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

5.2

Samtliga avgifter och priser är exklusive skatter och tullar samt alla andra avgifter eller taxeringar för tjänsterna enligt lagarna i destinationslandet, som ska betalas direkt av kunden. Om Hiab är skyldig att betala eller driva in sådana skatter, tullar eller avgifter, ska dessa belopp betalas av kunden utöver avtalspriset.

5.3

Från och med första dagen kunden är försenad med betalning av avgifter, kan Hiab stänga av kundens åtkomst till tjänsten tills alla försenade avgifter har betalats. Dröjsmålsräntan är åtta (8) procentenheter över räntesatsen som Europeiska central- banken (ECB) använder för sin huvudsakliga refinansieringsfacilitet på förfallodatumet för betalning, beräknat från förfallodatumet till och med datumet för den faktiska betalningen. Sådana förseningsavgifter förfaller automatiskt utan föregående varsel.

5.4

I den utsträckning som är tillåten enligt gällande lag leder varje försenad betalning till en skyldighet för gäldenären at betala en fast avgift på fyrtio (40) euro (eller samma belopp i den avtalade valutan beräknat i enlighet med den officiella växelkursen på fakturadagen) för att täcka indrivningskostnaderna för skulden utöver försenings­ avgifterna. En kompletterande skadeersättning kan begäras av Hiab, efter uppvisande av styrkande handlingar, när indrivningskostnaderna är högre än fyrtio (40) euro (eller samma belopp i den avtalade valutan beräknat i enlighet med den officiella växelkursen på fakturadagen).

5.5

Avgifterna kan granskas av Hiab en gång var tolfte (12) månad. Vid eventuell avgifts- höjning kan kunden säga upp avtalet inom en (1) månad från mottagandet av de nya avgifterna eller meddelande av ändringarna (som kan vara i form av en faktura), med verkan från den dag då höjningen börjar gälla. Hiab ska meddela kunden om de nya avgifterna, den dag då avgifterna träder i kraft och om kundens rätt att avsluta avtalet. Om kunden vill fortsätta med avtalet behöver denne inte vidta några åtgärder. Avtalet kommer då att fortsätta med den nya avgiften.

6 PARTERNAS SKYLDIGHETER BETRÄFFANDE SÄKERHET, LÖSENORD OSV.

6.1

Kunden ansvarar för sina användares aktiviteter som sker inom och genom använd- ning av tjänsten och för att upprätthålla användarkontonas säkerhet. Kunden ska informera alla användare om deras skyldigheter enligt detta avtal och särskilt om villkoren för åtkomst till och användning av tjänsten.

6.2

För åtkomst till tjänsterna och/eller för att skapa ett konto inom tjänsterna måste kunden skapa ett konto och välja ett lösenord och/eller förse Hiab med vissa begrän- sade personuppgifter om användaren(-arna), vilket kan omfatta användarens(-nas) och/eller kundnamn och -e-postadress. Kunden samtycker till att förse Hiab med korrekt, fullständig och uppdaterad information. Följande bestämmelser reglerar skapandet och användningen av kontot: (i) en enskild användare får inte ha fler än ett konto vid någon tidpunkt och får inte skapa ett konto med en falsk identitet eller infor- mation, eller på uppdrag av någon annan än sig själv, (ii) användaren får inte licensiera ut, hyra ut, leasa, sälja, byta, ge bort eller på annat sätt överföra sitt konto till en annan person utan Hiabs skriftliga godkännande, alla sådana överföringar eller försök till överföring är förbjudna och ogiltiga och (iii) användaren och kunden kommer under inga omständigheter att försöka erhålla inloggningsuppgifter eller åtkomst ett konto som tillhör andra användare och/eller kunder.

6.3

Kunden samtycker till att under inga omständigheter: (i) använda tjänsterna, avsiktligt eller oavsiktligt, i anknytning till brott mot gällande lag eller förordning, eller göra något som främjar brott mot gällande lag eller förordning eller (ii) verkställa, bistå, uppmuntra eller engagera sig i någon typ av angrepp, inklusive men inte begränsat till spridning av virus, överbelastningsattacker mot tjänsten, eller andra försök att störa tjänsterna eller någon annan persons användning eller åtnjutande av tjänsterna, (iii) försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna, konton som har registrerats för någon annan eller en annan dator eller server som används för att erbjuda eller stödja tjänsterna eller någon miljö eller nätverk inom HiConnect som är ansluten till tjänsterna på annat sätt än via det användargränssnitt som tillhandahålls av Hiab, (iv) använda, möjliggöra, skapa eller underhålla någon obehörig anslutning till tjänsterna, inklusive men inte begränsat till (1) anslutningar till obehöriga servrar som emulerar eller försöker emulera någon del av tjänsterna eller (2) anslutningar som använder program, verktyg eller programvara som inte har godkänts uttryckligen av Hiab, (v) använda programvara från tredje part eller annan programvara som har åtkomst till, fångar upp, ”utvinner” eller på annat sätt samlar in information från eller via tjänsterna eller som är i övergångsform från eller till tjänsterna, inklusive men inte begränsat till programvara som läser områden av RAM-minnet eller strömmar från nätverkstrafik som används av tjänsterna för att lagra information om tjänsterna. Hiab kan efter eget gottfinnande tillåta användning av vissa gränssnitt från tredjepart, (vi) fånga upp, undersöka eller på annat sätt iaktta patentskyddade kommunikationsprotokoll som används av en kund, en server eller tjänsterna, oavsett om det sker genom använd- ning av en nätverksanalysator, paketanalysator eller andra verktyg, (vii) använda tjänsterna automatiskt, eller vidta åtgärder som förelägger eller kan förelägga (efter Hiabs eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på tjänsternas infrastruktur, eller (viii) kringgå blockeringar av webbrobotar eller andra åtgärder som Hiab använder för att begränsa åtkomsten till tjänsterna eller använda programvara, teknik eller enheter för att skicka innehåll eller meddelanden, samla in, använda spindlar eller crawlers på tjänsterna, eller samla in eller manipulera data, (ix) störa eller försöka störa tjänsternas funktion, eller ansluta till eller använda tjänsterna på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i avtalet, inklusive störa, överbelasta eller bistå eller uppmuntra till störning eller överbelastning av (1) servrar; eller (2) en annan persons åtnjutande av tjänsterna.

6.4

Kunden samtycker till att inte (i) kommersiellt utnyttja tjänsterna, (ii) distribuera, leasa, licensiera, sälja, hyra ut, låna ut, förmedla eller på annat sätt överföra eller överlåta tjänster (inklusive programvara) eller Hiab-innehåll, kopior därav utan uttryckligt skrift- ligt medgivande från Hiab eller enligt det som anges i detta avtal, (iii) i den utsträck- ning, såvida inget annat anges, som gällande lag anger, bakåtkompilera, dekompi- lera, demontera, översätta, förbereda derivatverk baserade på eller på annat sätt ändra tjänsten (inklusive programvara), helt eller delvis, (iv) ta bort, dölja eller modi- fiera meddelanden om upphovsrätt, varumärke eller andra meddelanden om ägan- derätt, märken eller etiketter som finns på eller i tjänsten eller programvaran, förfalska eller ta bort information om författare, juridiska meddelanden eller andra etiketter från ursprunget eller källan till materialet (v) samla in, bygga databaser eller på annat sätt skapa permanenta kopior av Hiab-innehåll, programvara eller annan information inom tjänsten, med undantag för kundinnehåll och/eller (vi) transportera, exportera eller återexportera (direkt eller indirekt) till ett land där tjänsten är förbjuden (inklusive programvara) genom ekonomiska- eller handelssanktioner eller exportlagar från USA, EU eller Storbritannien eller andra ekonomiska eller tillhörande förordningar eller på annat sätt bryta mot sådana sanktioner, lagar eller förordningar vilka emellanåt kan vara föremål för ändring.

6.5

Hiab har rätt att förhindra en enskild användares och/eller kunds åtkomst till tjänsten eller säga upp avtalet utan föregående meddelande om Hiab misstänker att använ- daren missbrukar tjänsten på ett sätt som strider mot villkoren i avtalet eller gällande lagar, utan någon skyldighet för Hiab att tillhandahålla återbetalningar, förmåner eller annan kompensation till kunden eller någon användare. Hiab ska utan dröjsmål lämna ett skriftligt meddelande till kunden om orsakerna till att användarens åtkomst har blockerats eller till att avtalet har sagts upp.

7 GARANTIER

7.1
Kunden garanterar att:
a)

denne har fullmakt och behörighet att ingå och bevilja rättigheterna under detta avtal och

b)

denne kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal med rimlig omsorg och kompetens.

c)

denne inte föremål för några ekonomiska sanktioner eller handelssanktioner eller exportkontroller från USA, EU eller Storbritannien eller befinner sig i ett land som är föremål för ett statligt embargo från USA eller i ett land som av regeringen i USA har betecknats som ett ”terroriststödjande” land och

d)

denne inte befinner sig på någon statlig lista från EU, Storbritannien eller USA över förbjudna eller begränsade parter.

7.2
Hiab garanterar att
a)

denne har fullmakt och behörighet att ingå och bevilja rättigheterna under detta avtal och

b)

denne kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal med rimlig omsorg och kompetens.

Hiab frånsäger sig härmed, i den största utsträckning som är tillåten enligt gällande lag, alla villkor, garantier eller andra villkor relaterade till tjänsterna eller andra varor eller tjänster som tillhandahålls av Hiab enligt detta avtal, såvida inte sådana villkor, garantier eller villkor uttryckligen anges i detta avtal. För tydlighetens skull gäller inga underförstådda villkor, garantier eller andra villkor, inklusive underförstådda villkor avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet eller överensstämmelse med beskrivning.

8 IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

8.1

Allt kundinnehåll ska förbli uteslutande kundens egendom eller dess respektive juridiska ägare beroende på omständigheterna. Kunden beviljar Hiab och dess närstående bolag rätt att komma åt och använda kundinnehållet i syfte för detta avtal samt för att vidareutveckla tjänsten och tillhörande tjänster under och efter avtalets giltighetstid.

8.2

Allt Hiab-innehåll samt tjänsten (inklusive programvara) ska uteslutande tillhöra Hiab, dess närstående bolag eller relevant utomstående rättighetsinnehavare. Kunden ska ha begränsad rätt till åtkomst och användning av Hiab-innehåll och tjänsten i den utsträckning som krävs för att använda och få tillgång till tjänsten enligt detta avtal.

8.3

Med förbehåll för detta avtal och dess villkor, beviljar Hiab härmed kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke underlicensierbar, begränsad rättighet och licens att använda programvaran i syfte att använda tjänsten i enlighet med detta avtal. Programvaran är licensierad till kunden och kunden bekräftar härmed att ingen titel eller äganderätt till programvaran överförs eller tilldelas och detta avtal ska inte tolkas som en försäljning av rättigheter för programvaran.

9 SEKRETESS

9.1

Parterna åtar sig att med förbehåll för Hiabs rätt att använda kundinnehållet på det sätt som föreskrivs i punkt 8.1 ovan hålla allt sådant material konfidentiellt samt all information från den andra parten som har klassificerats som konfidentiell eller som bör uppfattas som sådan, och parterna förbinder sig att inte använda sådant material eller sådan information för något annat ändamål än för avtalet mellan parterna.

9.2

Vid uppsägning av detta avtal eller när en part inte längre kräver informationen eller materialet ifråga i syfte för detta avtal ska den parten med förbehåll för Hiabs rätt att använda kundinnehållet på det sätt som föreskrivs i punkt 8.1 ovan omedelbart upphöra att använda konfidentiell information eller material som mottagits från den andra parten och på den andra partens begäran återlämna eller förstöra materialet i fråga, inklusive eventuella kopior. Hiab har dock rätt att lagra det material som har levererats och skapats i samband med tillhandahållandet av tjänsten i enlighet med dess arkiveringspraxis och med beaktande av sekretesskrav. Dessutom ska alla parter ha rätt att behålla kopior, i den mån det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

9.3

Rättigheterna och skyldigheterna som anges i avsnitt 9 ska bestå uppsägningar eller upphöranden av detta avtal mellan parterna.

10 PERSONUPPGIFTER, SEKRETESS

10.1

Båda parter ska fullgöra sina respektive skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.

10.2

Hiab ska, och kommer att sörja för att dess personal (inklusive personal från under­ leverantörerna) som hanterar personuppgifter, under avtalets giltighetstid erhåller och underhåller alla registreringar och meddelanden som de är skyldiga att erhålla och underhålla enligt dataskyddsförordningar som gäller för Hiab för att tillhandahålla tjänsten.

10.3

Om och i den utsträckning kundinnehåll innehåller personuppgifter, enligt definitionen i dataskyddsförordningen, är kunden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförord- ningen. Hiab ska vid utförandet av tjänsten behandla sådana personuppgifter på uppdrag av kunden och därmed betraktas som en databehandlare (enligt definitionen i dataskyddsförordningen) beträffande sådana personuppgifter.

10.4
I egenskap av personuppgiftsansvarig ska kunden
a)

i den utsträckning som kunden anser nödvändig ge Hiab dokumenterade instruk- tioner om behandlingen av personuppgifter, vilka ska uppfylla data­ skydds­ förordningen.

b)

ha rätt och skyldighet att precisera syftet med behandlingen av personuppgifter.

c)

utfästa att alla registrerade som personuppgifterna avser har fått de meddelanden och den information som föreskrivs i dataskyddsförordningen för att Hiab ska kunna utföra den behandling som avses i detta avtal.

d)

utfästa att om kunden företräder sina närstående bolag eller tredje parter i detta avtal har denne rättslig behörighet att ingå detta avtal med Hiab och tillåta att Hiab behandlar personuppgifterna i enlighet med villkoren i detta avtal.

e)

confirm that; (i) the processing stipulated under this Agreement meets the Customer’s requirements including, bekräfta att (i) den behandling som föreskrivs i detta avtal uppfyller kundens krav, inklusive men inte begränsat till när det gäller avsedda säkerhetsåtgärder och (ii) denne har försett Hiab med information för att Hiab ska kunna utföra behandlingen i enlighet med dataskyddsförordningen.

10.5
När Hiab fungerar i egenskap av databehandlare ska Hiab (samt efter bästa förmåga säkerställa att varje berörd underleverantör ska)
a)

behandla kundens personuppgifter i enlighet med kundens dokumenterade och rimliga instruktioner som i förväg meddelas av kunden.

b)

vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig och olaglig behandling av personuppgifter (enligt definitionen i dataskyddförord- ningen) och mot oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse av, eller skada på personuppgifter.

c)

inte överföra (inklusive öppen åtkomst till) personuppgifter till någon annan tredje part utanför EU-gränserna och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte adekvat skydd av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen först har säkerställts.

d)

bistå kunden med att säkerställa efterlevnad av skyldigheterna i artiklarna 32 till 36 i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen med beaktande av behandlingens art och den information som Hiab har tillgänglig.

e)

vid begäran från kunden, ta bort eller återlämna kundens samtliga personupp- gifter efter avslutning av tillhandahållandet av tjänsterna relaterat till behandlingen, och borttagning av existerande kopior såvida inte unionens eller medlemsstaternas lagar kräver lagring av personuppgifterna.

f)

förse kunden med all nödvändig information som krävs för att rimligen kunna demonstrera skyldigheterna i dataskyddsförordningen direkt tillämpliga för en databehandlare och bidra till revisioner, inbegripet inspektioner, som utförs av den personuppgiftsansvarige eller en annan revisor som har utsetts av den person­uppgiftsansvarige.

Hiab ska ha rätt att fakturera alla kostnader och avgifter som uppstår till följd av denne assisterar kunden enligt punkterna 10.5 d – f ovan.

10.6

Kunden samtycker till att Hiab lägger ut behandlingen av kundens personuppgifter till underleverantörer i enlighet med detta avtal.

10.7

Om Europeiska kommissionens fastställda avtalsklausuler (”SCC”) för överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets- området har ingåtts mellan kunden och Hiab eller en relevant underleverantör för Hiab, gäller att kunden (eller, i förekommande fall, en auktoriserad kundenhet) (a) samtycker till att Hiab lägger ut behandlingen av kundens personuppgifter i enlighet med villkoren i SCC och (b) tillkännager att detta utgör det föregående skriftliga med­­givandet från kunden (eller den tillämpliga auktoriserade kundenheten) vid tillämpningen av klausul 11.1 i SCC.

10.8

Som förtydligande gäller punkterna 10.3 till 10.6 endast när Hiab innehar rollen som personuppgiftsbiträde och personuppgifter behandlas. Där så är möjligt och genom- förbart strävar Hiab efter att göra kunddata anonyma och därmed inte personliga uppgifter.

10.9

Statistiska uppgifter. Utan att begränsa sekretessrättigheterna och skydd av immateri- ella rättigheter som anges i avtalet, under avtalets giltighet och efter förfallodagen, har Hiab och dess närstående bolag evig rätt att använda all information och alla uppgifter som samlas genom eller härrör från tjänstens funktion, inklusive men inte begränsat till information som rör effektivitet, tillgänglighet, avbrottstid, drift, driftsmiljö, förflyttning, skick, inloggning, placering och liknande information (“statistiska uppgifter”) och inget häri ska tolkas som ett förbud mot Hiab eller dess närstående bolag från att använda de statistiska uppgifterna för affärs- och/eller driftsändamål, förutsatt att Hiab inte delar statistiska uppgifter med någon tredje part (annan än Hiabs närstående bolag och underleverantörer och tjänsteleverantörer) som avslöjar identiteten hos kunden, kundens användare eller kundens konfidentiella information. För tydlighetens skull behandlar Hiab, om statistiska uppgifter innehåller personuppgifter, statistiska uppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig när denne bestämmer de syften för vilka, och på vilket sätt, dessa personuppgifter behandlas. Mer information om hur Hiab behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig, inklusive information om hur länge och för vilka syften Hiab behandlar personuppgifter, finns på https://www.Hiab.com/en/pages/privacy-policy.

11 FORCE MAJEURE

11.1

Ingen av parterna ska vara ersättningsskyldig för förseningar eller skador som uppstår till följd av ett hinder som ligger utanför partens eller underleverantörens påverkanssfär, och som inte rimligen kan ha beaktats av parten vid ingåendet av avtalet och vars konsekvenser parten inte rimligen kunde ha förväntats undvika eller åtgärda. Strejk, lockout, bojkott eller annan stridsåtgärd ska anses utgöra force majeure-händelse även om parten själv utgör dess mål eller är part i den.

11.2

Parten ska omedelbart underrätta den andra parten både om själva force majeure och dess upphörande.

12 LÖPTID OCH UPPSÄGNING

12.1

Såvida inget annat har avtalats skriftligt mellan parterna, träder detta avtal i kraft den dag då det undertecknas och ska äga kraft under en period av tolv (12) månader, och det kommer att fortsätta att gälla under perioder om tolv (12) månader som följer efter varandra såvida det inte sägs upp skriftligt i enlighet med detta avtal.

12.2

Kunden kan säga upp detta avtal efter tre (3) månaders föregående skriftligt varsel till Hiab.

12.3

Om utrustningen som är föremål för avtalet (i) permanent tas ur drift, (ii) säljs eller (iii) helt avskrivs eller på annat sätt går förlorad (inbegripet stöld) kan kunden säga upp detta avtal för denna part med en (1) månads skriftligt varsel till Hiab, med angivande av skälen för uppsägningen och identifiering av den utrustning som omfattas av uppsägningen. Om all kundutrustning säljs vidare ska detta avtal automatiskt upphöra att gälla med en (1) månads uppsägningstid efter att Hiab har informerats om en sådan vidareförsäljning enligt avsnitt 4.6 ovan. Om någon eller all kundutrust- ning säljs vidare, utan beaktande av uppsägningstiden, kommer Hiab att ta bort kundens åtkomst och synlighet till den anslutna utrustningen via tjänsten.

12.4

Varje part kan säga upp detta avtal grundat på skäl med omedelbar verkan om den andra parten (i) i väsentlig grad bryter mot villkoren i detta avtal (vilket utan begräns- ning inbegriper utebliven betalning av serviceavgifterna från kunden) och inte kan åtgärda överträdelsen inom trettio (30) dagar från mottagandet av det skriftliga meddelandet från den andra parten eller (ii) om en part försätts i konkurs eller likvidation eller på annat sätt upphör att betala, förutom upphörande av betalningar eller tjänsten i händelse av en omtvistad betalningsskyldighet eller andra tvister har inte någon av parterna rätt att säga upp grundat på skäl, som nämnt ovan.

12.5

Hiab förbehåller sig rätten att när som helst avbryta erbjudandet eller tillhanda­ hållandet av tjänsterna eller delar av tjänsterna efter rimligt föregående varsel till kunden. I sådana har Hiab inget annat ansvar än att ge en proportionell åter­betalning till kunden i enlighet med punkt 12.6.

12.6

Vid uppsägning av avtalet av kunden, ska Hiab återbetala kunden (på proportionell basis) eventuella förbetalda avgifter som omfattar återstoden av tjänstvillkoret efter uppsägningens ikraftträdandedag. Endera partens uppsägning av detta avtal påverkar inte Hiabs rätt att debitera alla avgifter och andra betalningar som har uppstått före dagen för uppsägningen av detta tjänsteavtal, i enlighet med villkoren i detta avtal.

12.7

I den mån inget annat föreskrivs i tillämplig obligatorisk lag, har Hiab inte skyldighet att ta bort, radera eller överföra något kundinnehåll såvida inget annat har avtalats av parterna mot en separat avgift.

13 FÖRPLIKTELSER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

13.1

Trots Hiabs garantier enligt punkt 7 ovan eller någon annanstans i detta avtal, garan- terar Hiab inte att tjänsten fungerar utan avbrott eller förblir felfri. Hiab kan inte hållas ansvarig för utrustningens eller programvarans användbarhet och kompatibilitet som används av användarna med tjänsten.

13.2

Hiabs sammanlagda totala ansvar gentemot kunden till följd av eller i anknytning till detta avtal ska begränsas till tjänstens beräknade månadsavgift multiplicerad med tolv (12).

13.3

Hiab ska inte hållas ansvarig enligt detta avtal (vare sig i kontrakt, skadestånds­ grundande handling (inklusive försumlighet) eller på annat sätt) för indirekta skador eller följdskador, såsom, men inte begränsat till (oavsett om sådana förluster förut- sågs av parterna vid tidpunkten för detta avtal) förlust av faktisk eller förväntad vinst (inklusive förlust av vinst på kontrakt), förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet, förlust av data, förlust av anseende eller skada på goodwill och andra särskilda, indirekta eller därav följande förluster. Kunden är dessutom medveten om att denne ska bära risken för kommersiellt genomförande av tjänsten och de fördelar som uppnås från att använda tjänsten och kunden ska därför bära alla risker för informationen som används eller erhålls från tjänsten.

13.4

Ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för ersättningsskyldighet som orsakas av eller uppstår till följd av uppsåt eller grov oaktsamhet, eller dödsfall eller person- skada. Vissa stater eller länder tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller de begränsningar/uteslutningar av ansvar som beskrivs ovan. I sådana fall kan det hända att (vissa av) dessa begränsningar/uteslutningar inte gäller för en kund som är bosatt i någon av dessa stater eller länder, men annars gäller de i den utsträck- ning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

14 ANDRA VILLKOR

14.1

Utöver ändringarna av tjänsten som anges i punkterna 4.3 och 4.4 ovan kan dessa allmänna villkor för Hiab HiConnect och alla Hiabs integritets- eller säkerhetspolicyer uppdateras av Hiab från tid till annan. Hiab kommer skäligen att sträva efter att infor- mera kunden om sådana uppdateringar, samt andra viktiga tillkännagivanden avse- ende tjänsternas funktion i enlighet med punkt 14.2 nedan.

14.2

Meddelanden enligt detta avtal kan tillhandahållas av Hiab efter eget gottfinnande via HiConnect och/eller tjänsternas webbplats. Om ett meddelande endast publiceras via webbplatsen för HiConnect och/eller tjänsterna (och till exempel inte direkt till kunden via e-post), anses meddelandet vara mottaget av kunden senast efter trettio (30) kalender dagar från det att meddelande publicerades av Hiab.

14.3
Om någon bestämmelse eller del av bestämmelse i avtalet eller dessa allmänna villkor för Hiab HiConnect bedöms som ogiltig eller omöjlig att verkställa ska giltig- heten hos de återstående bestämmelserna i avtalet inte påverkas av det och varje återstående bestämmelse eller del av bestämmelse ska vara giltig och möjlig att verkställa i hela den utsträckning som är tillåten enligt lag.
Om någon bestämmelse bedöms som ogiltig eller omöjlig att verkställa strävar parterna efter att förhandla i god tro för att enas om en ersättande bestämmelse som i så stor utsträckning som möjligt uppnår den ursprungliga bestämmelsens avsedda kommersiella resultat.
14.4

Endera partens underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller för någon tidsperiod verk- ställa någon av bestämmelserna i avtalet ska inte tolkas som ett avstående av dessa bestämmelser eller partens rätt att senare verkställa varje sådan bestämmelse.

14.5

Ingen av parterna har rätt att tilldela avtalet mellan parterna utan den andra partens skriftliga medgivande. Oavsett det ovanstående har Hiab rätt att överlåta detta avtal till ett bolag som tillhör samma bolagskoncern eller i anknytning till en överföring av sin verksamhet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

14.6

Hiab har rätt att använda informationen i Hiabs leverans av tjänster till kunden utan kundens godkännande.

14.7

Vid avvikelser mellan den engelska versionen och eventuella översatta versioner av avtalet och/eller dessa allmänna villkor för Hiab HiConnect, är det den engelska versionen som gäller.

15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

15.1

Detta avtal regleras av Finlands Centralhandelskammarens skiljedomsregler..

15.2

Eventuella tvister som uppkommer till följd av tolkningen eller uppfyllandet av avtalet ska om möjligt lösas genom förhandling. Om parterna inte uppnår samförstånd genom förhandlingen, ska tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande i enlighet med bestämmelserna från Finlands handelskammare. Antalet skiljedomare är en. Skiljedomarens säte är Helsingfors, Finland och såvida inget annat har avtalats mellan parterna, ska skiljeförfarandet äga rum på engelska. Parterna samtycker till att inte avslöja något material som mottagits under skiljedomsförfarandet och skiljedomen.

15.3

Eventuell indrivning av försenade betalningar relaterade till avtalet kan enligt Hiabs gottfinnande lösas av en behörig domstol.