v. 3.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

Vilkår for HIAB HiConnect™

Avtalen basert på disse vilkårene for Hiab HiConnect («avtalen») skal regulere kundens og kundens brukers bruk av Hiab HiConnect-tjenesten («HiConnect»). Disse vilkårene for Hiab HiConnect skal gjelde som et supplement til og skal utgjøre en integrert del av avtalen, og alle andre generelle vilkår eller vilkår for kjøp fra kunden avvises uttrykkelig. Disse vilkårene for Hiab HiConnect skal også gjelde for ytterligere kjøp som er inngått etter avtalen.

Denne avtalen inngås mellom kunden og Hiab-enheten som inngår avtalen med kunden. Tjenestene som omfattes av disse vilkårene, kan leveres av et av Hiabs tilknyttede selskaper.

Avtalen får virkning ved kundens godkjenning av disse vilkårene for Hiab HiConnect under registrering av kundens bedriftskonto eller ved undertegnet avtale som disse vilkårene for Hiab HiConnect er vedlagt, ved ikrafttredelse av den avtalen.

Kunden og Hiab betegnes hver en «part» og sammen «partene».

1 DEFINISJONER

1.1

«Tilknyttet selskap»: ethvert rettssubjekt, som er direkte eller indirekte eid eller kontrollert av en part, eller direkte eller indirekte eier eller styrer en part, eller er under samme direkte eller indirekte eierskap eller kontroll som en part så lenge slikt eierskap eller slik kontroll varer.

1.2

«Kunde»: den fysiske eller juridiske personen som Hiab forplikter seg til å selge tjenestene til etter avtalen.

1.3

«Kundeinnhold»: all eventuell visuell, skriftlig eller annen form for informasjon eller materiale som er lastet opp til, eller lagt inn i, tjenesten av kunden og/eller brukerne.

1.4

«Personvernlovgivning»: den europeiske generelle personvernforordning (forordning (EU) 2016/679) og personvernlovgivning etter gjeldende lov for avtalen som til enhver tid gjelder behandling av personopplysninger.

1.5

«Hiab»: den juridiske personen Cargotec Corporation som har inngått avtalen med kunden.

1.6

«Hiab-innhold»: all visuell, skriftlig eller annen form for opplysninger, informasjon eller materiale som er lastet opp til, overført via, behandlet, utviklet, lagt inn i, eller på annen måte aggregert i prosessen med å levere tjenesten fra eller på vegne av Hiab samt alt innhold i tjenesten unntatt kundeinnholdet.

1.7

«Personopplysninger»: opplysninger som kan identifisere en enkeltperson, slik det er nærmere definert i henhold til personvernlovgivningen.

1.8

«Tjeneste»: Hiab HiConnect TM -dashbordet og relaterte funksjoner og funksjoner tilbudt til kunden via tjenesten.

1.9

«Programvare»: applikasjoner, programtillegg og andre former for programvare (herunder tredjepartsprogramvare) og forbedringer, oppdateringer og oppgraderinger av disse eller versjoner av disse som leveres av (eller på vegne av) Hiab til kunden, og som kunden kan bruke for å få tilgang til og bruke tjenesten.

1.10

«Bruker»: den som på anmodning og/eller etter godkjenning fra kunden registrerer en brukerkonto og får tilgang til tjenesten fra Hiab.

2 RETT TIL Å BRUKE OG FÅ TILGANG TIL TJENESTEN

2.1

Hiab gir herved kunden en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar begrenset rett og lisens til å tillate sine utpekte brukere å få tilgang til og bruke tjenesten.

3 GRATIS PRØVEPERIODE

3.1

Hvis partene har avtalt en gratis prøveperiode, hvor Hiab kan gjøre tjenesten tilgjengelig for kunden vederlagsfritt, kan tilgjengeligheten av tjenestene sies opp når som helst av Hiab. Under den gratis prøveperioden leveres tjenesten «som den er» og uten noen form for garantier.

3.2

Hvis en gratis prøveperiode er avtalt, skal kunden på ethvert tidspunkt under den avtalte gratis prøveperioden si opp denne avtalen av praktiske hensyn.

4 INNHOLD I TJENESTEN, ENDRINGER I TJENESTEN

4.1

Innholdet i tjenestene beskrives i tjenestebeskrivelse som Hiab stiller til rådighet for kunden. Som del av tjenesten kan kunden motta anbefalinger om tiltak fra Hiab (for eksempel påminnelser eller anbefalinger om kommende reparasjoner og vedlikeholdsarbeid) som kunden bør følge. Men kunden bestemmer, og er i siste instans ansvarlig for om slike anbefalinger blir fulgt, for om utstyret skal repareres, eller for om vedlikeholdsarbeid skal utføres i henhold til påminnelsen eller anbefalingen fra tjenesten. For å unngå tvetydighet inngår ikke reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid i denne avtalen, som alltid er underlagt separat avtale.

4.2

Bruk av tjenestene krever at kundens utstyr forsynes med den egnede tilkobling­ senheten og maskinvaren, og at tilkoblingsenheten og maskinvaren aktiveres riktig. Hiab tilbyr slik tilkoblingsenhet og -maskinvare som er egnet til bruken av tjenester. Slik tilkoblingsenhet og maskinvare tilbys uavhengig av denne avtalen og kan tilbys forhåndsinstallert i kundens utstyr (i tilfelle kjøp av nytt utstyr og med forbehold om tilgjengelighet) eller som en ettermontering (via Hiab eller dens autoriserte servicepartnere eller forhandlere). Alle eventuelle garantier knyttet til tilkoblingsenheten og maskinvaren skal være underlagt Hiabs standard garantivilkår. Tilkoblingsenheten og maskinvaren har et integrert SIM-kort. SIM-kortet tilhører Hiab og kan bare brukes til tjenestene.

4.3

Hiab overvåker og prøver kontinuerlig å utvikle og forbedre tjenesten. Hiab forbe-holder seg følgelig retten til å gjøre endringer i utformingen, driftsmetoden, de tekniske spesifikasjonene, systemene og andre funksjoner osv. ved tjenesten som etter Hiabs rimelige oppfatning ikke reduserer tjenestens samlede ytelse, anvende-lighet og funksjon når som helst uten forutgående varsel (sammen «mindre endringer»).

4.4

Hvis Hiab forventer å gjennomføre endringer som etter Hiabs rimelige skjønn ikke anses som mindre endringer i tjenesten, skal slike endringer underrettes skriftlig i rimelig tid på forhånd til kunden før slike endringer implementeres. Hvis endringen har en vesentlig negativ innvirkning på kundens evne til å bruke tjenesten i samsvar med denne avtalen og kunden ikke samtykker i endringen, må kunden si opp denne avtalen ved å underrette Hiab innen én (1) måned etter å ha mottatt melding om endringen ved å gi én (1) måneds skriftlig varsel regnet fra utgangen av en måned.

4.5

Hiab har også rett til midlertidig å suspendere leveringen av tjenesten hvis dette er nødvendig for å sikre kontinuitet av tjenesten, herunder blant annet tekniske endringer, generell installasjon, endringer eller vedlikeholdsarbeid av det tekniske miljøet, eller hvis slike tiltak er påkrevd i henhold til lover, forskrifter, retningslinjer eller myndighetsvedtak. Hiab har videre rett til å begrense trafikkvolumet i kommunikasjonsnettverket, koble fra tilkoblingen og treffe andre nødvendige tiltak som kreves for å sikre nettverkstrafikken, datasikkerheten eller tilgjengeligheten. Leveringen av tjenestene kan også være underlagt begrensninger og unøyaktigheter som ligger utenfor Hiabs kontroll, og som Hiab ikke kan holdes ansvarlig for. Dette gjelder for, men er ikke begrenset til, tilgjengeligheten av mobil kommunikasjon, nettverk og Internett-tilgangstjenester fra tredjeparter. Andre negative omstendigheter, som overbelastning av nettverket, kan også hindre bruken av tjenestene. Hiab forsøker å sikre at slik suspensjon eller slikt avbrudd ikke fortsette unødig lenge, og at de uheldige følgene av dette holdes til et minimum. Hvis det er mulig, skal Hiab underrette kunden skriftlig om slike suspensjoner så snart som rimelig mulig. Nevnte suspensjon eller begrensning anses ikke å utgjøre en mangel i forsyningen av tjenestene, og kunden er ikke berettiget til refusjoner eller annen kompensasjon.

4.6

Kunden skal så snart som mulig rapportere til Hiab (i) tap eller retur eller videresalg av utstyret (herunder informasjon om den etterfølgende eieren) som er underlagt tjenesten, eller om slikt utstyr er fullstendig avskrevet eller permanent tatt ut av drift, (ii) tap eller retur av SIM-kortet, (iii) eventuell merkede defekter, problemer eller feil i tjenestene og/eller tilkoblingsenheten eller maskinvaren. Kunden forplikter seg også til å underrette den etterfølgende eieren om at utstyret er forsynt med tilkoblingsenhet, som er koblet til Internett for dataoverføringsformål.

5 PRISER OG FAKTURERING

5.1

Bortsett fra når tjenesten avtales tilbudt gratis, skal kunden betale Hiab avgiftene for tjenesten avtalt mellom partene i avtalen. Når annet ikke er angitt, skal betalingsfristen for alle avgifter være fjorten (14) dager fra datoen for Hiabs faktura. Eventuell merverdiavgift skal legges til på avgiftene i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivningen.

5.2

Alle avgifter og priser er eksklusive skatter, avgifter eller andre eventuelle gebyrer på tjenestene etter lovgivningen i mållandet som skal betales direkte av kunden. Hvis Hiab er forpliktet til å betale eller samle inn slike skatter, avgifter eller gebyrer, skal slike beløp betales av kunden i tillegg til avgiftene.

5.3

Fra og med første dato eventuelle avgifter som kunden skylder, har forfalt, kan Hiab suspendere kundens tilgang til tjenesten før alle forfalte avgifter er betalt. Forsinkelses­rente skal være åtte (8) prosentpoeng over satsen til den europeiske sentralbankens primære markedsoperasjon som gjelder på forfallsdatoen for betalingen, beregnet fra forfallsdato til dato for faktisk betaling. Slike sanksjoner for sen betaling vil forfalle automatisk uten forutgående varsel.

5.4

I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, fører eventuell forsinket betaling til en forpliktelse for debitor til å betale et fast beløp på førti (40) euro (eller samme sum i avtalt valuta beregnet i samsvar med offisiell valutakurs på fakturadatoen) for å dekke gjeldsinnkrevingskostnader i tillegg til sanksjonene for sen betaling. En ekstra godtgjørelse kan kreves av Hiab, ved presentasjon av underlagsdokumenter, når innkrevingskostnadene er høyere enn førti (40) euro (eller den samme summen i avtalt valuta beregnet i samsvar med offisiell valutakurs på fakturadatoen).

5.5

Avgiftene kan gjennomgås av Hiab én gang hver tolvte (12) måned. Hvis avgiftene økes, kan kunden si opp avtalen innen én (1) måned etter å ha mottatt de nye av­giftene eller melding om endringene (som kan være i form av en faktura), med virkning fra datoen økningen trer i kraft. Hiab skal underrette kunden om de nye avgiftene, datoen når de nye avgiftene skal tre i kraft og kundens rett til å si opp avtalen. Hvis kunden ønsker å fortsette avtalen, trenger han ikke å gjøre noe. Avtalen skal deretter fortsette å gjelde med den nye avgiften.

6 PARTENES FORPLIKTELSER VEDRØRENDE SIKKERHET, PASSORD, OSV.

6.1

Kunden skal være ansvarlig for sine brukeres aktiviteter innen og gjennomført gjennom bruk av tjenesten og opprettholde sikkerheten for brukerkontoene. Kunden skal underrette alle brukere om deres forpliktelser etter denne avtalen og særlig om vilkårene for å få tilgang til og bruke tjenesten.

6.2

For å få tilgang til tjenestene og/eller opprette en konto innenfor tjenestene må kunden opprette en konto og velge et passord og/eller forsyne Hiab med visse begrensede personopplysninger om brukeren, som kan inkludere brukerens og/eller kundens navn og e-postadresse. Kunden forplikter seg til å forsyne Hiab med nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon. Følgende regler regulerer opprettelse og bruk av kontoen: (i) En enkelt bruker må ikke ha mer enn én konto på et bestemt tidspunkt, og må ikke opprette en konto ved hjelp av en falsk identitet eller informasjon, eller på vegne av noen andre enn seg selv. (ii) Brukeren må ikke underlisensisere, leie, lease, selge, handle, gi bort eller på annen måte overføre sin konto til noen uten Hiabs skriftlige tillatelse, idet enhver slik overføring eller forsøkt overføring er forbudt og ugyldig. (iii) Brukeren og kunden skal ikke, under noen omstendigheter, prøve å få påloggingsinformasjon eller tilgang til en konto som tilhører andre brukere og/eller kunder.

6.3

Kunden samtykker i at han ikke under noen omstendigheter skal (i) bruke tjenestene, tilsiktet eller utilsiktet, i forbindelse med brudd på gjeldende lovgivning, eller gjøre noe som fremmer brudd på gjeldende lovgivning, eller (ii) utføre, bistå med, oppfordre til eller bli involvert i en type angrep, herunder blant annet distribusjon av et virus, tjenestenektangrep på tjenesten, eller andre forsøk på å forstyrre tjenestene eller andre personers bruk av tjenestene, (iii) prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til tjenestene, kontoene registrert på andre eller til en datamaskin eller server som brukes til å tilby eller støtte tjenestene eller et HiConnect-miljø eller -nettverk koblet til tjenestene på noen som helst annen måte enn brukergrensesnittet fra Hiab, (iv) bruke, forenkle, skape eller opprettholde en uautorisert tilkobling til tjenestene, herunder blant annet (1) tilkobling til uautorisert server som etterligner, eller forsøker å etterligne en del av tjenestene, eller (2) tilkobling ved hjelp av programmer, verktøy eller programvare som ikke er uttrykkelig godkjent av Hiab, (v) bruke uautorisert tredjepart eller annen programvare som får tilgang til, fanger opp, søker frem eller på annen måte samler informasjon fra eller gjennom tjenestene, eller som er under transport fra eller til tjenestene, herunder blant annet programvare som leser områder av RAM eller strømmer av nettverkstrafikk som brukes av tjenestene til å lagre informasjon om tjenestene. Hiab kan etter eget skjønn tillate bruk av visse tredjepartsbrukergrensesnitt: (vi) fange opp, undersøke eller på annen måte følge eventuell beskyttet kommunikasjonsprotocol som brukes av en klient, en server eller tjenestene, enten gjennom bruk av en nettverksanalysator, pakkeanalysator eller andre verktøy, (vii) gjøre automatisert bruk av tjenestene eller treffe tiltak som belaster eller kan belaste (etter Hiabs skjønn) i urimelig eller uforholdsmessig stor grad tjenestenes infrastruktur, eller (viii) gå utenom eventuelle robotstyrte utelukkelsesoverskrifter eller andre tiltak Hiab benytter for å begrense tilgang til tjenestene eller bruke programvare, teknologi eller en enhet til å sende innhold eller meldinger, gjennomsøke tjenestene, eller høste eller manipulere opplysninger, (ix) forstyrre eller prøve å forstyrre den korrekte funksjonen av tjenestene eller koble til eller bruke tjenestene på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt etter avtalen, herunder forstyrre, overbelaste eller bistå med eller oppfordre til å forstyrre eller overbelaste (1) en server, eller (2) andres bruk av tjenestene.

6.4

Kunden samtykker ikke i (i) å utnytte tjenestene kommersielt, (ii) distribuere, lease, lisensiere, selge, leie, leie, overføre eller på annen måte overdra tjenester (herunder eventuell programvare) eller Hiab-innhold, eventuelle kopier av dette uten uttrykkelig forutgående skriftlig samtykke fra Hiab eller som angitt i denne avtalen, (iii) i den grad noe annet ikke er fastsatt etter gjeldende bindende lovgivning, inversutvikle, dekompilere, demontere, oversette, bearbeide eller på annen måte endre tjenesten (herunder programvaren) helt eller delvis, (iv) fjerne, tåkelegge eller endre opphavs­ rettigheter, varemerkerettigheter eller andre opplysninger, merker eller etiketter om beskyttede rettigheter på eller i tjenesten eller programvaren, forfalske eller slette eventuelle forfatterangivelser, juridiske merknader eller andre opplysninger om opprinnelsen eller kilden til materialet, (v) gjennomsøke, bygge databaser eller på annen måte skape permanente kopier av Hiab-innhold, programvare eller annen informasjon i tjenesten, bortsett fra kundeinnhold og/eller (vi) transportere, eksportere eller re-eksportere (direkte eller indirekte) til et land som har forbud mot å motta tjenesten (herunder programvaren) på grunn av eventuelle amerikanske, europeiske eller britiske eller andre økonomiske eller handelsrelaterte sanksjoner eller eksportlover eller øvrige bestemmelser eller på annen måte bryte slike sanksjoner, lover eller bestemmelser som kan endres til enhver tid.

6.5

Hiab har rett til å hindre en individuell brukers og/eller kundens tilgang til tjenesten eller si opp avtalen uten forutgående varsel hvis Hiab har mistanke om at brukeren misbruker tjenesten på en måte som utgjør et brudd på vilkårene i avtalen eller gjeldende lovgivning, uten forpliktelse for Hiab til å gi refusjoner, fordeler eller annen kompensasjon til kunden eller eventuell bruker. Hiab skal gi skriftlig varsel til kunden uten unødig forsinkelse om årsakene til at en brukertilgang har blitt hindret, eller at avtalen er sagt opp.

7 GARANTIER

7.1
Kunden garanterer at
a)

selskapet har fullmakt til å inngå, og innvilge rettighetene etter, denne avtalen, og

b)

selskapet vil bruke rimelig aktsomhet og kompetanse for å overholde sine for­­ pliktelser etter denne avtalen,

c)

han ikke er underlagt eventuelle amerikanske, europeiske eller britiske eller andre økonomiske eller handelsrelaterte sanksjoner eller eksportkontroller eller hjemmehørende eller etablert i et land som er underlagt en amerikansk offentlig embargo, eller som er utpekt av amerikanske myndigheter som et land som «støtter terror», og

d)

han ikke står på noen europeisk, britisk eller amerikansk myndighetsliste over forbudte eller begrensede parter.

7.2
Hiab garanterer at
a)

selskapet har fullmakt til å inngå, og innvilge rettighetene etter, denne avtalen, og

b)

selskapet vil bruke rimelig aktsomhet og kompetanse for å overholde sine forpliktelser etter denne avtalen,

I den grad det er tillat etter gjeldende lovgivning, fraskriver Hiab seg herved ansvar for eventuelle vilkår, garantier eller andre klausuler i forbindelse med tjenestene eller andre varer eller tjenester som Hiab leverer etter denne avtalen, med mindre slike vilkår, garantier eller betingelser er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen. For klarhetens skyld får ingen stilltiende vilkår, garantier eller andre klausuler anvendelse, herunder stilltiende klausuler om tilfredsstillende kvalitet, formålstjenlighet eller samsvar med beskrivelse.

8 IMMATERIALRETTIGHETER

8.1

Alt kundeinnhold skal utelukkende tilhøre kunden eller eventuelt respektive juridiske eier. Kunden gir Hiab og Hiabs tilknyttede selskaper en rett til å få tilgang til og bruke kundeinnholdet i forbindelse med denne avtalen og for å videreutvikle tjenesten og relaterte tjenester under og etter avtaleperiodens opphør.

8.2

Alt Hiab-innhold samt tjenesten (herunder all programvare) skal utelukkende tilhøre Hiab, Hiabs tilknyttede selskaper eller relevant innehaver av tredjepartsrettigheter. Kunden skal ha en begrenset rett til å få tilgang til og bruke Hiab-innhold og tjenesten i den grad det er nødvendig for å bruke og få tilgang til tjenesten i samsvar med denne avtalen.

8.3

Med forbehold om denne avtalen og vilkårene i den gir Hiab kunden herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, begrenset rett og lisens til å bruke programvaren for å bruke tjenesten i samsvar med denne avtalen. Programvaren lisensieres til kunden, og kunden anerkjenner herved at ingen eiendomsrett til programvaren overføres eller overdras, og denne avtalen skal ikke tolket som et salg av noen rettigheter til programvaren.

9 TAUSHETSPLIKT

9.1

Med forbehold om Hiabs rett til å anvende kundeinnhold som angitt i punkt 8.1 ovenfor forplikter partene seg til å holde fortrolig alt slikt materiale og all slik informasjon som mottas fra den andre parten, og som har blitt klassifisert som fortrolig, eller som bør forstås som sådan, og partene forplikter seg til ikke å bruke slikt materiale eller slik informasjon til andre formål enn formålene etter avtalen mellom partene.

9.2

Med forbehold om Hiabs rett til å anvende kundeinnhold som angitt i punkt 8.1 ovenfor skal, når denne avtalen sies opp, eller når en Part ikke lenger krever informasjonen eller materialet for formålene etter denne avtalen, den parten umiddelbart slutte å bruke den fortrolige informasjonen eller det fortrolige materialet som er mottatt fra den andre parten, og skal, på den andre partens anmodning, levere tilbake eller tilintetgjøre materialet, herunder eventuelle kopier. Hiab er imidlertid berettiget til å lagre materialet som leveres og opprettes i forbindelse med klargjøringen av tjenesten i samsvar med sin arkiveringspraksis og under overholdelse av taushetsplikten. Dessuten skal hver part være berettiget til å lagre kopier, hvis det er lov- eller myndighetspålagt.

9.3

Rettighetene og forpliktelsene i dette punkt 9 skal gjelde etter at denne avtalen mellom partene er sagt opp eller løpt ut.

10 PERSONOPPLYSNINGER, PERSONVERN

10.1

Begge parter skal overholde sine respektive forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10.2

Hiab skal, og skal sikre at sitt personale (herunder personale hos underleverandører) som håndterer personopplysninger, innhente og oppbevare under hele avtaleperioden alle registreringer og meldinger som de plikter å innhente og oppbevare i henhold til personvernlovgivningen, og som Hiab er pålagt for å levere tjenesten.

10.3

Hvis kundeinnhold inkluderer personopplysninger som definert i personvernlovgivningen, er kunden den behandlingsansvarlige i henhold til personvernlovgivningen. Hiab skal behandle slike personopplysninger på vegne av kunden for å levere tjenesten, og skal således anses å være en databehandler (som definert i personvernlovgivningen) med hensyn til disse personopplysningene.

10.4
Kunden skal, som behandlingsansvarlig,
a)

i den grad kunden anser det som nødvendig, gi Hiab dokumenterte anvisninger om behandlingen av personopplysninger, og disse anvisningene skal overholde personvernlovgivningen,

b)

ha rett og forpliktelse til å spesifisere formålet med behandlingen av person­ opplysninger,

c)

erklære at alle de registrerte knyttet til personopplysningene er gitt meldinger og informasjon, i henhold til prsonvernlovgivningen, for å tillate at Hiab utfører behandlingen angitt i denne avtalen,

d)

erklære at hvis kunden representerer sine tilknyttede selskaper eller tredjeparter etter denne avtalen har kunden de rettslige grunnlagene for å inngå denne avtalen med Hiab og tillate at Hiab behandler personopplysninger i henhold til vilkårene i denne avtalen, og

e)

bekrefte at: (i) behandlingen etter denne avtalen oppfyller kundens krav, herunder blant annet i forbindelse med tiltenkte sikkerhetstiltak, og (ii) kunden har gitt Hiab informasjon for at Hiab skal kunne utføre behandlingen i samsvar med person­ vernlovgivningen.

10.5
Når Hiab opptrer i egenskap av databehandler, skal selskapet (og så vidt mulig sikre at relevante underleverandører)
a)

behandle kundens personopplysninger i samsvar med kundens dokumenterte og rimelige anvisninger som kunden har meddelt på forhånd,

b)

treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte mot ikke-autorisert og ulovlig behandling av personopplysningene (som definert i personvernlov­ givningen) og mot utilsiktet tap, endring eller tilintetgjørelse av, eller skade på, personopplysningene,

c)

ikke overføre (herunder åpne tilgang til) personopplysninger til andre tredjeparter utenfor grensene av EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet med mindre tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene i samsvar med personvernlovgivningen først er sikret,

d)

bistå kunden med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til artikkel 32–36 i den europeiske personvernforordningen, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for Hiab,

e)

etter kundens valg, slette eller returnere alle personopplysningene til kunden etter at tjenestene i forbindelse med behandling er levert, og slette eksisterende kopier, når lagring av personopplysningene ikke er påkrevd i unionsretten eller medlems­ statenes nasjonale rett.

f)

gjøre tilgjengelig for kunden all informasjon som er nødvendig for med rimelighet å kunne påvise at forpliktelsene i personvernlovgivningen som gjelder direkte for en databehandler, er oppfylt, og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av den behandlingsansvarlige eller en annen inspektør på fullmakt fra den behandlingsansvarlige.

Hiab skal ha rett til å faktura eventuell kostnader og utgifter som skyldes bistand til kunden etter punkt 10.5 (d)–(f) ovenfor.

10.6

Kunden samtykker i at Hiab setter ut behandlingen av kundens personopplysninger til underleverandører i samsvar med denne avtalen.

10.7

Hvis EU-kommisjonens standardavtalevilkår for overføring av personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet har vært inngått mellom kunden og Hiab eller Hiabs relevante underleverandør, skal kunden (eller eventuelt et autorisert kundetilknyttet selskap) (a) samtykke i at Hiab setter ut behandlingen av kundens personopplysninger i samsvar med standardavtale­ vilkårene og (b) anerkjenne at dette utgjør det forutgående skriftlige samtykke fra kunden (eller det relevante autoriserte kundetilknyttede selskapet) med hensyn til punkt 11(1) i standardavtalevilkårene.

10.8

For å unngå tvetydighet får punkt 10.3–10.6 anvendelse bare når Hiab opptrer i rollen som databehandler og personopplysninger behandles. Hvis det er mulig, forsøker Hiab å anonymisere kundeopplysninger og således ikke personopplysninger.

10.9

Statistiske data. Uten å begrense vernet av fortrolighetsrettighetene og immaterial­ rettighetene angitt i avtalen, under og etter utløp av avtalen, har Hiab og Hiabs tilknyttede selskaper en evigvarende rett til å bruke all informasjon og alle opplysninger samlet inn gjennom eller avledet av driften av tjenesten, herunder blant annet informasjon om effektivitet, tilgjengelighet, driftsstans, drift, bruksmiljø, bevegelse, tilstand, pålogging, sted og lignende informasjon («statistiske opplysninger»), og ingenting i dette dokumentet skal forstås som et hinder for Hiab eller Hiabs tilknyttede selskaper mot å benytte de statistiske opplysninger til nærings- og/eller driftsformål, forutsatt at Hiab ikke deler med eventuell tredjepart (andre enn Hiabs tilknyttede selskaper og underleverandører og tjenesteleverandører) statistiske opplysninger som viser kundens identitet, kundens brukers eller kundens fortrolige opplysninger. Hvis statistiske opplysninger inneholder eventuelle personopplysninger, behandler Hiab for klarhetens skyld statistiske opplysninger i rollen som behandlingsansvarlig ved avgjørelse av for hvilke formål, og med hvilke midler, slike personopplysninger behandles. Mer informasjon om hvordan Hiab behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig, herunder informasjon om hvor lenge og for hvilke formål Hiab behandler personopplysninger, er tilgjengelig på https://www.Hiab.com/en/pages/privacy-policy.

11 FORCE MAJEURE

11.1

Ingen av partene skal holdes ansvarlig for forsinkelser eller skader som skyldes en hindring utenfor partens eller underleverandøremes innflytelse, og som parten ikke med rimelighet kan ha tatt hensyn til på tidspunktet for inngåelse av avtalen, og som parten ikke med rimelighet kunne ha vært forventet å unngå eller håndtere konsekvensene av. En streik, arbeidsstengning, boikott eller annen arbeidskamp skal anses for å utgjøre force majeure-hendelse også når parten selv utgjør dens mål eller er part i den.

11.2

Parten skal umiddelbart varsle den andre parten både om selve force majeure-hendelsen og opphøret av denne.

12 AVTALEPERIODE OG -OPPSIGELSE

12.1

Når annet ikke er angitt skriftlig mellom partene, skal denne avtalen tre i kraft på undertegningsdatoen og forbli i kraft i en periode på tolv (12) måneder og vil fortsette å forbli i kraft i sammenhengende perioder på tolv (12) måneder, med mindre den sies opp i samsvar med denne avtalen.

12.2

Kunden kan si opp denne avtalen med tre (3) måneders forutgående skriftlig varsel til Hiab.

12.3

Hvis utstyret, som er underlagt tjenesten, blir (i) permanent tatt ut av drift, (ii) solgt eller (iii) fullstendig avskrevet eller på annen måte tapt (herunder tyveri), kan kunden si opp denne avtalen for slik del ved å gi én (1) måneds varsel, idet grunnene til oppsi-gelsen angis og utstyret identifiseres med forbehold om oppsigelse. Hvis alt kunde-utstyr videreselges, skal denne avtalen uten videre utløpe med én (1) måneds oppsi-gelsesperiode etter at Hiab har blitt underrettet om slikt videresalg i samsvar med punkt 4.6 ovenfor. Hvis noe av eller alt kundeutstyr videreselges, skal Hiab uten hensyn til oppsigelsesperioden koble fra kundens tilgang og synlighet til det tilkoblede utstyret via tjenesten.

12.4

Hver part kan si opp denne avtalen med umiddelbar virkning hvis den andre parten (i) i det vesentlige bryter vilkårene av denne avtalen (som uten begrensning inkluderer kundens manglende betaling av tjenesteavgiftene) og ikke kan avhjelpe bruddet innen tretti (30) dager etter mottak av skriftlig melding om dette fra den andre parten eller (ii) er erklært konkurs eller avvikles eller på annen måte stopper sine betalinger, bortsett fra at stopp av betalinger eller tjeneste ved en bestridt betalingsforpliktelse eller andre tvister ikke skal gi rett for hver part til å si opp som nevnt ovenfor.

12.5

Hiab forbeholder seg retten til å slute å tilby eller levere tjenestene eller en del av disse når som helst ved å gi et rimelig forutgående varsel til kunden. I slikt tilfelle skal Hiab ikke ha annet ansvar enn å gi kunden en forholdsmessig refusjon i samsvar med punkt 12.6.

12.6

Hvis kunden sier opp kontrakten (eller en del av denne), skal Hiab (forholdsmessig) refundere kunden eventuelle forhåndsbetalte avgifter som dekker resten av tjenesteperioden etter at oppsigelsen er trådt i kraft. At en part sier opp denne avtalen, skal ikke påvirke Hiabs rett til å debitere alle avgifter og andre betalinger som oppsto før datoen for oppsigelse av denne avtalen for tjenesten levert i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

12.7

Hvis annet ikke er angitt etter gjeldende bindende lovgivning, skal Hiab ikke være forpliktet til å fjerne, slette eller overføre eventuelt kundeinnhold når partene ikke har avtalt not annet mot en separat avgift.

13 FORPLIKTELSER OG BEGRENSNINGER AV FORPLIKTELSER

13.1

Uten hensyn til Hiabs garantier etter punkt 7 ovenfor eller et annet sted i denne avtalen innestår ikke Hiab for at tjenesten løper uten avbrudd eller forblir feilfri. Hiab skal ikke være ansvarlig for at utstyret eller programvaren som brukes av brukerne med tjenesten, er anvendelig og kompatibelt.

13.2

Hiabs samlede erstatningsansvar overfor kunden i forbindelse med denne avtalen skal være begrenset til tjenestens beregnede månedsavgift multiplisert med tolv (12).

13.3

Hiab skal ikke være ansvarlig etter denne avtalen (enten rettsgrunnlaget er kontraktsmessig forhold, ikke-kontraktmessig forhold (herunder uaktsomhet) eller annet) for indirekte skader, herunder blant annet (uavhengig av om slike tap ble påregnet av partene på avtaledatoen) tap av faktisk eller forventet overskudd (herunder tapt fortjeneste på kontrakter), tap av forventede besparelser, tapt omsetningsmulighet, tap av data, tap av omdømme eller tap av kulans og andre indirekte tap. Dessuten anerkjenner kunden at han skal bære risikoen for kommersiell realisering av tjenesten og fordelene som oppnås ved bruk av tjenesten, og kunden skal derfor bære alle risikoer for informasjonen som brukes av eller innhentes fra tjenesten.

13.4

Ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde for erstatningsansvar som skyldes grovt pliktbrudd eller grov uaktsomhet, eller dødsfall eller personskade. Noen stater eller land tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensningene/utelukkelsene av ansvar beskrevet ovenfor. I slikt tilfelle kan (noen av) disse begrensninger/utelukkelsene ikke nødvendigvis gjelde for en kunde som bor i en av de statene eller landene, men i andre tilfeller gjelder de i så vid forstand som gjeldende lovgivning tillater.

14 ANDRE VILKÅR

14.1

I tillegg til endringer i tjenesten som angitt i punkt 4.3 og 4.4 ovenfor kan disse vilkårene for Hiab HiConnect, og eventuelle personvern- eller sikkerhetsregler fra Hiab, til enhver tid bli oppdatert av Hiab. Hiab vil iverksette rimelige tiltak for å underrette kunden om slike oppdateringer, og andre viktige kunngjøringer vedrørende driften av tjenestene i samsvar med punkt 14.2 nedenfor.

14.2

Meldinger etter denne avtalen kan gis av Hiab etter eget skjønn via nettstedet for HiConnect og/eller tjenestene. Hvis en melding legges ut bare via nettstedet for HiConnect og/eller tjenestene (og ikke for eksempel direkte til kunden via e-post), skal meldingen anses mottatt av kunden senest tretti (30) kalenderdager etter at Hiab har lagt ut meldingen.

14.3

Hvis en bestemmelse eller del av en bestemmelse i avtalen eller vilkårene for Hiab HiConnect erklæres ugyldig eller ikke rettskraftig, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i avtalen ikke berøres av dette, og hver gjenværende bestemmelse eller del av denne vil være gyldig og rettskraftig i det omfang det er tillatt etter lov­givningen. Hvis en bestemmelse erklæres ugyldig eller ulovlig, skal partene forsøke å forhandle i god tro for å enes om en ny bestemmelse slik at den så vidt mulig oppnår det tiltenkte kommersielle resultatet av den opprinnelige bestemmelsen.

14.4

Hvis en part på et tidspunkt eller i en periode unnlater å håndheve noen av bestemmelsene i avtalen, skal ikke det tolkes som en fraskrivelse av slike bestemmelser eller av partens etterfølgende rett til å håndheve hver slik bestemmelse.

14.5

Ingen av partene er berettiget til å overdra avtalen mellom partene uten den andre partens skriftlige samtykke. Uavhengig av ovenstående har Hiab rett til å overdra avtalen til et selskap som tilhører samme konsern eller i forbindelse med en over­ føring av virksomheten ved å varsle den andre parten om dette skriftlig.

14.6

Hiab skal ha rett til å bruke som referanse informasjonen om Hiab som leverer tjenester til kunden uten tillatelse fra kunden.

14.7

I tilfelle avvik mellom den engelske og en eventuell oversatt versjon av avtalen og/ eller disse vilkårene for Hiab HiConnect, skal den engelske versjonen alltid gjelde.

15 ANVENDELIG RETT OG TVISTELØSNING

15.1

Denne avtalen skal reguleres etter finsk rett.

15.2

Tvister som oppstår som følge av tolkningen eller oppfyllelsen av avtalen, skal forsøkes løst ved forhandling. Hvis partene ikke blir enige ved hjelp av forhandling, skal tvisten avgjøres ved voldgift i samsvar med Finlands handelskammers voldgiftsregler. Det skal være én voldgiftsdommer. Voldgiftsstedet skal være Helsingfors, og voldgiftsspråket skal være engelsk, med mindre partene har avtalt noe annet. Partene forplikter seg til ikke å utlevere materiale som mottas under voldgiftsprosedyren og voldgiftsdommen.

15.3

Hiabs innkreving av forfalte betalinger knyttet til avtalen kan etter Hiabs skjønn avgjøres av en kompetent domstol.