v. 3.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

HIAB HiConnect™ Algemene voorwaarden

De overeenkomst op basis van deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik door de Klant en de Gebruiker van de Klant van de dienst Hiab HiConnect (“HiConnect”). Deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden zijn zowel een aanvulling op als een integraal onderdeel van de Overeenkomst ; alle andere algemene voorwaarden of algemene aankoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op verdere aankopen die onder deze Overeenkomst worden gedaan.

Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en de Hiab-entiteit die de Overeenkomst aangaat met de Klant. De Diensten die onder deze voorwaarden vallen, kunnen worden geleverd door elke aan Hiab gelieerde onderneming.

De Overeenkomst wordt van kracht na aanvaarding van deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden door de Klant tijdens de registratie van de corporate account van de Klant of, in geval van een ondertekende overeenkomst waaraan deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden zijn gehecht, bij de inwerkingtreding van die overeenkomst.

De Klant en Hiab zijn elk een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”.

1 DEFINITIES

1.1

“Gelieerde onderneming”: elke rechtspersoon die direct of indirect eigendom is van of onder zeggenschap staat van een Partij, die direct of indirect een Partij in eigendom heeft of daarin zeggenschap heeft of die onder dezelfde directe of indirecte eigendom of zeggenschap valt als een Partij voor de duur van een dergelijke eigendom of zeggenschap.

1.2

“Klant”: persoon, onderneming of bedrijf aan wie/waaraan Hiab de Diensten zal leveren uit hoofde van de Overeenkomst.

1.3

“Inhoud van de Klant”: alle visuele, schriftelijke of andere vormen van informatie of materiaal, die worden geüpload naar de Klant en/of de Gebruikers of die door de Klant en/of de Gebruikers, indien aanwezig, in gebruik worden genomen.

1.4

“Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming”: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) en verdere wetgeving inzake gegevensbescherming onder het geldende recht voor de Overeenkomst, van toepassing op de periodieke verwerking van persoonlijke gegevens.

1.5

“Hiab”: de rechtspersoon van Cargotec Corporation die de Overeenkomst met de Klant is aangegaan.

1.6

“Inhoud van Hiab”: alle visuele, schriftelijke of andere vormen van gegevens, informatie of materiaal, die zijn geüpload naar, overgedragen via, verwerkt, ontwikkeld, aangegaan of anderszins zijn samengevoegd in het proces van de dienstverlening door of namens Hiab, evenals alle inhoud binnen de Dienst behalve de Inhoud van de klant.

1.7

“Persoonlijke gegevens”: gegevens waarmee een individu kan worden geïdentificeerd, zoals nader gedefinieerd onder de Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.

1.8

“Dienst”: Hiab HiConnect TM Dashboard en verwante functies en functionaliteiten die de Klant via de Dienst krijgt aangeboden.

1.9

“Software”: alle toepassingen, plug-ins en andere vormen van software (met inbegrip van software van derden) en eventuele verbeteringen, updates en upgrades daarvan of versies daarvan die worden geleverd door (of namens) Hiab aan de Klant en die de Klant kan gebruiken voor toegang tot en gebruik van de Dienst.

1.10

“Gebruiker(s)”: het individu dat op verzoek en/of na goedkeuring van de Klant een gebruikersaccount registreert en toegang krijgt tot de Dienst ingericht door Hiab.

2 RECHT VAN GEBRUIK EN TOEGANG TOT DE DIENST

2.1

Hiab verleent aan de Klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet in sublicentie te verstrekken, beperkt recht en licentie om zijn aangewezen Gebruikers toegang te geven tot en gebruik te maken van de Dienst.

3 GRATIS PROEFPERIODE

3.1

In het geval dat Partijen een gratis proefperiode zijn overeengekomen, waarin Hiab de Dienst kosteloos ter beschikking kan stellen aan de Klant, kan de beschikbaarheid van de Diensten op elk gewenst moment door Hiab worden beëindigd. Tijdens de gratis proefperiode wordt de Dienst aangeboden “in de huidige staat”, zonder enige garanties.

3.2

In het geval van een overeengekomen gratis proefperiode kan de Klant op elk gewenst moment tijdens de overeengekomen gratis proefperiode deze Overeenkomst gemakshalve beëindigen.

4 INHOUD VAN DE DIENST; WIJZIGINGEN IN DE DIENST

4.1

De inhoud van de Diensten wordt beschreven in de beschrijving van de Dienst die door Hiab aan de Klant wordt verstrekt. Als onderdeel van de Dienst kan de Klant aanbevelingen voor actie van Hiab ontvangen (bijvoorbeeld herinneringen of aanbevelingen voor toekomstige reparaties en onderhoudswerkzaamheden), die de Klant moet volgen. Echter, de Klant beslist, en is er uiteindelijk verantwoordelijk voor, ongeacht of deze aanbevelingen worden opgevolgd, of het apparaat moet worden gerepareerd of dat onderhoud moet worden verricht naar aanleiding van de herinnering of aanbeveling door de Dienst. Ter vermijding van twijfel zijn er geen reparatie- of onderhoudswerkzaamheden opgenomen in deze Overeenkomst, die altijd onder voorbehoud zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

4.2

Gebruik van de Diensten vereist dat de apparatuur van de Klant wordt uitgerust met het bijbehorende verbindingsapparaat en hardware en dat het verbindingsapparaat en de hardware correct worden geactiveerd. Hiab biedt een dergelijk verbindings­ apparaat en de hardware aan die geschikt zijn voor het gebruik van de Diensten. Een dergelijk verbindingsapparaat en de hardware worden onafhankelijk van deze Overeenkomst aangeboden en kunnen vooraf geïnstalleerd in de apparatuur van de Klant worden aangeboden (in het geval van aanschaf van nieuwe apparatuur en afhankelijk van beschikbaarheid) of als een retrofit (via Hiab of zijn erkende service- partners of dealers). Alle garanties, indien van toepassing, in verband met het verbindingsapparaat en de hardware zijn onderworpen aan de standaardgarantievoorwaarden van Hiab. Het verbindingsapparaat en de hardware hebben een geïntegreerde SIM-kaart. De SIM-kaart is eigendom van Hiab en mag alleen worden gebruikt voor de Diensten.

4.3

Hiab bewaakt de Dienst voortdurend en streeft ernaar de Dienst te ontwikkelen en te verbeteren. Dienovereenkomstig behoudt Hiab zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp, de operationele methode, technische specificaties, systemen en andere functies, etc. van de Dienst, die naar het redelijke oordeel van Hiab geen afbreuk doen aan de algemene prestaties, het gebruiksgemak en de functionaliteit van de Dienst (samen “Kleine wijzigingen”).

4.4

In het geval dat Hiab verwacht wijzigingen aan te brengen die naar het redelijke oordeel van Hiab geen Kleine wijzigingen in de Dienst zijn, worden deze wijzigingen op redelijke termijn schriftelijk aan de Klant meegedeeld voorafgaand aan de uitvoering van dergelijke wijzigingen. Indien de wijziging een wezenlijk nadelige invloed heeft op het vermogen van de Klant om de Dienst te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, moet de klant deze Overeenkomst beëindigen door Hiab binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk in kennis te stellen aan het einde van een maand.

4.5

Hiab heeft ook het recht om tijdelijk de levering van de Dienst op te schorten wanneer dat nodig is voor het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische wijzigingen, algemene installatie, wijzigingen of onderhoud van de technische omgeving, of wanneer wetten, orders, richtlijnen of verklaringen van de autoriteiten dergelijke acties vereisen. Hiab heeft verder het recht om het volumeverkeer in het communicatienetwerk te beperken, de verbinding te verbreken en alle andere noodzakelijke maatre- gelen te treffen die zijn vereist om het netwerkverkeer, de beveiliging van gegevens of de beschikbaarheid te kunnen garanderen. De levering van de Diensten kan ook onderhevig zijn aan beperkingen en onnauwkeurigheden die buiten de controle liggen van Hiab, waarvoor Hiab niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot de beschikbaarheid van mobiele communicatie-, netwerken internetdiensten die door derden worden geleverd. Andere negatieve omstandig- heden, zoals overbelasting van het netwerk, kunnen ook het gebruik van de Diensten hinderen. Hiab streeft ernaar dat opschorting of onderbreking niet onnodig lang aanhoudt en dat de nadelen die daaruit voortvloeien, tot een minimum beperkt blijven. Waar haalbaar zal Hiab de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis stellen van dergelijke opschortingen. Deze opschorting of beperking wordt niet beschouwd als een gebrek in de levering van de Diensten en de Klant heeft geen recht op restitutie of andere vergoeding.

4.6

De Klant zal zo spoedig mogelijk aan Hiab melden: (i) het verlies of de terugkeer of doorverkoop van de apparatuur (met inbegrip van informatie van de volgende eigenaar), die onderhevig is aan de Dienst of indien dergelijke apparatuur volledig wordt afgeschreven of definitief uit dienst wordt genomen, (ii) het verlies of de terugkeer van de SIM-kaart, (iii) alle opgemerkte defecten, problemen of fouten in de Diensten en/of verbindingsapparaat of hardware. Ook stemt de Klant ermee in de latere eigenaar ervan in kennis te stellen dat de apparatuur wordt uitgerust met het verbindingsapparaat dat wordt aangesloten op internet voor gegevensoverdrachtsdoeleinden.

5 TARIEVEN EN FACTURERING

5.1

Behalve wanneer is overeengekomen dat de Dienst kosteloos wordt geleverd, betaalt de Klant tarieven aan Hiab voor de Dienst die door de Partijen is overeengekomen in de Overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de termijn voor de betaling van alle tarieven dertig (30) dagen vanaf de datum van de factuur van Hiab. De btw (indien van toepassing) wordt toegevoegd aan de tarieven in verband met de wetgeving die van kracht is.

5.2

Alle tarieven en prijzen zijn exclusief eventuele belastingen of rechten of andere heffingen van welke aard dan ook op de Diensten volgens de wetten van het land van bestemming, die rechtstreeks door de Klant worden betaald. In het geval dat Hiab verplicht is dergelijke belastingen, rechten of heffingen te betalen, worden deze bedragen door de klant betaald in aanvulling op de tarieven.

5.3

Vanaf de eerste datum dat door de Klant verschuldigde tarieven achterstallig zijn, kan Hiab de toegang tot de Dienst voor de Klant opschorten totdat alle achterstallige tarieven zijn betaald. De vertragingsrente is acht (8) procentpunten boven de basisherfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank die van kracht is op de vervaldatum van de betaling. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldatum tot de datum van de daadwerkelijke betaling. Dergelijke boetes voor achterstallige betaling zijn automatisch verschuldigd, zonder kennisgeving vooraf.

5.4

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving leidt elke vertraging in de betaling tot een verplichting voor de debiteur om een vaste toeslag van veertig (40) euro te betalen (of hetzelfde bedrag in de overeengekomen valuta, berekend in overeenstemming met de officiële wisselkoers op de factuurdatum) om de incassokosten te dekken in aanvulling op de boete voor achterstallige betaling. Hiab kan, na overlegging van bewijsstukken, een aanvullende vergoeding eisen wanneer de incassokosten hoger zijn dan veertig (40) euro (of hetzelfde bedrag in de overeengekomen valuta, berekend in overeenstemming met de officiële wisselkoers op de factuurdatum).

5.5

De tarieven kunnen door Hiab eenmaal in elke twaalf (12) maanden worden herzien. In het geval dat de tarieven worden verhoogd, kan de Klant de Overeenkomst binnen één (1) maand na ontvangst van de nieuwe tarieven of kennisgeving van de wijzigingen (die in de vorm van een factuur kunnen optreden) beëindigen met ingang van de datum waarop de verhogingen in werking treden. Hiab zal de Klant op de hoogte brengen van de nieuwe vergoedingen, van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden en van het recht van de Klant om de Overeenkomst te beëindigen. Als de Klant de Overeenkomst wil behouden, hoeft hij dus niets te doen. De Overeenkomst wordt dan voortgezet tegen het nieuwe tarief.

6 VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN INZAKE BEVEILIGING, WACHTWOORDEN, ENZ.

6.1

De Klant is verantwoordelijk voor de activiteiten van zijn Gebruikers in het kader van het gebruik van de Dienst en voor de beveiliging van de gebruikersaccounts. De Klant zal alle Gebruikers informeren over hun verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en in het bijzonder over de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst.

6.2

Om toegang te krijgen tot de Diensten en/of een account te maken binnen de Diensten, moet de Klant een account maken en een wachtwoord selecteren en/of Hiab een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens van de Gebruiker(s) verstrekken, die kunnen bestaan uit de naam en het e-mailadres van de Gebruiker(s) en/of de Klant. De Klant gaat ermee akkoord, Hiab te voorzien van nauwkeurige, volledige en bijgewerkte gegevens. De volgende regels zijn van toepassing op het maken en gebruiken van de account: (i) een enkele Gebruiker mag niet meer dan één account hebben op een bepaald moment en mag geen account maken met gebruik van een valse identiteit of onjuiste informatie of ten behoeve van anderen dan zichzelf; (ii) de Gebruiker mag zijn/haar account niet in sublicentie geven, verhuren, verkopen, verhandelen, schenken of anderszins overdragen aan iemand zonder schriftelijke toestemming van Hiab; een dergelijke overdracht of poging tot overdracht is verboden en nietig; en (iii) de Gebruiker en de Klant mogen onder geen beding proberen inloggegevens voor of toegang tot een account van andere gebruikers en/ of klanten te verkrijgen.

6.3

De Klant gaat ermee akkoord onder geen beding het volgende te doen: (i) de Diensten, bedoeld of onbedoeld, te gebruiken in relatie tot een schending van een toepasselijke wet of regelgeving, of iets te doen om de schending van een toepasselijke wet- of regelgeving aan te moedigen; of (ii) een aanval uit te voeren, hieraan bij te dragen, aan te moedigen of erbij betrokken te raken, inclusief zonder beperking de distributie van een virus, DoS-aanval op de Dienst of andere pogingen om de Diensten of het gebruik van een andere persoon of het genot van de Diensten te verstoren; (iii) proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Diensten, tot accounts geregistreerd voor anderen of tot om het even welke computer of server die wordt gebruikt om de Diensten of een HiConnect-omgeving of netwerken verbonden met de Diensten te gebruiken of te ondersteunen via een ander midde dan de gebruikersinterface die door Hiab is geleverd; (iv) het gebruiken, vergemakkelijken, maken of onderhouden van een onbevoegde verbinding met de Diensten, inclusief zonder beperking (1) alle verbindingen met een onbevoegde server die een deel van de Diensten simuleert of probeert te simuleren; of (2) een verbinding te maken met behulp van programma’s, tools of software die niet uitdrukkelijk door Hiab zijn goedgekeurd; (v) een onbevoegde derde of andere software te gebruiken die informatie opent, onderschept, “ontgint” of anderszins verzamelt van of via de Diensten of die wordt overgezet van of naar de Diensten, inclusief, zonder beperking, software die gedeelten van RAM of netwerkstreams leest die door de Diensten worden gebruikt om informatie over de Diensten op te slaan. Hiab kan, naar eigen goeddunken, het gebruik van bepaalde gebruikersinterfaces van derden toestaan; (vi) bedrijfseigen communicatieprotocollen gebruikt door een client, server of de Diensten, met behulp van een netwerkanalysator, packetsniffer of andere tools onderscheppen onderzoeken of anderszins observeren; (vii) elk geautomatiseerd gebruik van de Diensten, of elke actie die (naar Hiabs oordeel) een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de Diensten legt of kan leggen, of (viii) robotuitsluitingsberichten of andere maatregelen omzeilt die Hiab inzet om de toegang tot de Diensten te beperken of om software, technologie of apparaat gebruiken om inhoud of berichten te verzenden, scrape- spider- of crawl-technieken inzetten voor de Diensten, of om gegevens te verzamelen of te manipuleren; (ix) de goede werking van de Diensten te verstoren of hiermee te interfereren of verbinding te maken met of gebruik te maken van de Diensten op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Overeenkomst, met inbegrip van verstoring, overbelasting of assistentie bij of aanmoediging van de verstoring of overbelasting van (1) een server; of (2) het genot van de Diensten door een andere persoon.

6.4

Klant stemt ermee in het volgende na te laten: (i) de Diensten commercieel te exploiteren; (ii) Diensten te distribueren, leasen, in licentie uitgeven, verkopen, verhuren, uitlenen, overbrengen of anderszins overdragen of toewijzen (inclusief eventuele software) of Inhoud van Hiab, alle kopieën daarvan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hiab of zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; (iii) voor zover niet anders wordt bepaald door toepasselijk dwingend recht, Diensten aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren, te disassembleren, te vertalen, afgeleide werken ervan voor te bereiden gebaseerd op de Diensten of de Diensten anderszins aan te passen (inclusief Software), geheel of gedeeltelijk; (iv) auteursrechten, handelsmerken of andere vermeldingen met betrekking tot eigendomsrechten, merken of etiketten die op of in de Dienst of de Software aanwezig zijn te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen, auteursbijdragen, juridische kennisgevingen of andere etiketten van de oorsprong of de bron van het materiaal te falsificeren of te wissen; (v) databases te scrapen, te bouwen of anderszins permanente kopieën te maken van Inhoud van Hiab, Software of andere gegevens binnen de Dienst te maken, behalve voor Inhoud van de Klant; en/of (vi) het transporteren, exporteren of herexporteren (direct of indirect) in een land dat een verbod heeft voor het ontvangen van de Dienst (inclusief Software) door een sanctie van de VS, de EU of het VK of door een andere economische of handelssanctie of exportwet of door bijbehorende verordeningen of anderszins dergelijke sancties, wetten of voorschriften schenden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast.

6.5

Hiab heeft het recht om een individuele Gebruiker en/of Klant toegang tot de Dienst te ontzeggen of de Overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaand bericht als Hiab vermoedt dat de gebruiker misbruik van de Dienst maakt op een wijze die strijdig is met de bepalingen van de Overeenkomst of de van toepassing zijnde wetten zonder enige verplichting van Hiab voor eventuele terugbetalingen en uitkeringen of andere schadevergoeding aan de Klant of een Gebruiker. Hiab dient onverwijld een schriftelijke kennisgeving aan de Klant te verstrekken met de redenen waarom een Gebruiker toegang is ontzegd of waarom de Overeenkomst is beëindigd.

7 GARANTIES

7.1
De Klant garandeert:
a)

te beschikken over de volledige macht en het gezag om deze Overeenkomst te sluiten en om rechten toe te kennen onder deze Overeenkomst; en

b)

redelijke zorg en vakmanschap in te zetten in het naleven van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

c)

niet onderhevig te zijn aan sancties van de VS, EU of het VK of aan andere economische of handelssancties of exportcontroles of te zijn gevestigd in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat is aangewezen door de Amerikaanse overheid als een ”terroristen ondersteunend” land; en

d)

niet te staan vermeld op een lijst van de EU, het VK of de VS met verboden of beperkte partijen.

7.2
Hiab garandeert:
a)

te beschikken over de volledige macht en het gezag om deze Overeenkomst te sluiten en om rechten toe te kennen onder deze Overeenkomst; en

b)

redelijke zorg en vakmanschap in te zetten in het naleven van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst Hiab hierbij alle bepalingen, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot de Diensten of andere goederen of Diensten geleverd door Hiab krachtens deze Overeenkomst af, tenzij deze bepalingen, garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk worden bepaald in deze Overeenkomst. Voor de duidelijkheid zijn geen impliciete bepalingen, garanties of andere voorwaarden van toepassing, met inbegrip van geïmpliceerde voorwaarden voor een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of overeenstemming met de beschrijving.

8 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

8.1

Alle Inhoud van de Klant blijft het exclusieve eigendom van de Klant of diens respectieve juridische eigenaar indien van toepassing. De Klant verleent Hiab en zijn Gelieerde ondernemingen een recht van toegang tot en gebruik van de Inhoud van de Klant ten behoeve van deze Overeenkomst, alsmede ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de Dienst en aanverwante diensten tijdens en na de looptijd van de Overeenkomst.

8.2

Alle Inhoud van Hiab evenals de Dienst (inclusief alle Software) blijft het exclusieve eigendom van Hiab, zijn Gelieerde ondernemingen of desbetreffende externe houder van de rechten. De Klant krijgt een beperkt recht van toegang tot en gebruik van Inhoud van Hiab en de Dienst voor zover noodzakelijk voor gebruik van en toegang tot de Dienst overeenkomstig deze Overeenkomst.

8.3

Onderworpen aan deze Overeenkomst en de daaraan verbonden voorwaarden verleent Hiab hierbij aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sublicentie te verstrekken, beperkt recht en licentie om de Software te gebruiken ten behoeve van het gebruik van de Dienst overeenkomstig deze Overeenkomst. De Software wordt in licentie aan de Klant gegeven en de Klant erkent dat geen enkele titel of eigendomsrecht in de Software wordt overgedragen of toegewezen en deze Overeenkomst moet niet worden uitgelegd als een verkoop van rechten op de Software.

9 VERTROUWELIJKHEID

9.1

Behoudens Hiabs recht gebruik te maken van de Inhoud van de Klant zoals uiteengezet in paragraaf 8.1 hierboven, verbinden de Partijen zich ertoe alle materiaal en informatie ontvangen van de andere Partij die als vertrouwelijk is aangemerkt of die moet worden opgevat als zodanig, vertrouwelijk te houden en de Partijen verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van dergelijk materiaal of informatie voor enig ander doel dan voor de toepassing van de Overeenkomst tussen de Partijen.

9.2

Behoudens Hiabs recht gebruik te maken van de Inhoud van de Klant zoals uiteengezet in paragraaf 8.1 hierboven, dient bij beëindiging van deze Overeenkomst of wanneer een Partij niet langer de informatie of het materiaal in kwestie nodig heeft ten behoeve van deze Overeenkomst, die Partij onmiddellijk te stoppen met het gebruik van vertrouwelijke informatie of materiaal afkomstig van de andere Partij en zal hij aan de andere Partij, op diens verzoek, het materiaal in kwestie retourneren of vernietigen inclusief eventuele kopieën. Hiab is echter gerechtigd om het geleverde materiaal dat is geleverd en gemaakt in verband met de levering van de Dienst, op te slaan overeenkomstig zijn archiefpraktijk en rekening houdend met de geheimhoudingsplicht. Bovendien heeft elke Partij recht om kopieën te bewaren, zoals vereist door de wet of op bevel van de overheid.

9.3

De rechten en verplichtingen vervat in deze paragraaf 9 blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst tussen de Partijen.

10 PERSOONLIJKE GEGEVENS, PRIVACY

10.1

Beide Partijen dienen te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van de Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.

10.2

Hiab zal ervoor zorgen dat zijn personeel (inclusief personeel van zijn toeleveranciers) die Persoonlijke gegevens hanteren gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alle registraties en meldingen verkrijgen en behouden die zij verplicht zijn te verkrijgen en te behouden krachtens een Voorschrift met betrekking tot gegevens­bescherming vereist van Hiab om de Dienst te verlenen.

10.3

Indien en voor zover de Inhoud van de Klant persoonlijke gegevens omvat, zoals gedefinieerd in de Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, is de Klant de gegevensbeheerder onder de Voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming. Hiab zal deze Persoonlijke gegevens verwerken namens de Klant ten behoeve van verlening van de Dienst en zal derhalve worden beschouwd als gegevensverwerker (zoals gedefinieerd in Verordeningen met betrekking tot de gegevensbescherming) met betrekking tot de Persoonlijke gegevens.

10.4
De Klant, als gegevensbeheerder, zal:
a)

voor zover de Klant dit noodzakelijk acht, Hiab gedocumenteerde instructies geven voor de verwerking van de Persoonlijke gegevens en deze instructies moeten voldoen aan de Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming;

b)

het recht en de verplichting hebben om het doel van de verwerking van de Persoonlijke gegevens aan te geven;

c)

verklaren dat alle betrokkenen inzake de Persoonlijke gegevens zijn voorzien van mededelingen en informatie, zoals de Voorschriften met betrekking tot gegevens-bescherming vereisen, zodat Hiab de verwerking kan uitvoeren die in deze wordt beoogd;

d)

verklaren dat, als de Klant binnen deze Overeenkomst zijn Gelieerde ondernemingen of derden vertegenwoordigt, de Klant de wettelijke grondslagen heeft om deze Overeenkomst met Hiab aan te gaan en Hiab de Persoonlijke gegevens te laten verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

e)

bevestigen dat (i) de in deze Overeenkomst bepaalde verwerking voldoet aan de eisen van de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de beoogde beveiligingsmaatregelen en (II) de Klant Hiab de informatie heeft verstrekt waarmee Hiab de verwerking kan uitvoeren conform de Voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming.

10.5
Wanneer wordt gewerkt in de hoedanigheid van een gegevensverwerker, zal Hiab (en naar beste vermogen ervoor zorgen dat elke relevante subverwerker):
a)

de Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met door de Klant vastgelegde en redelijke instructies zoals vooraf door de Klant gecommuniceerd;

b)

passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming tegen onbevoegde en onrechtmatige verwerking van de Persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de Voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming) en tegen verlies, wijziging of vernietiging of beschadiging van de Persoonlijke gegevens;

c)

geen Persoonlijke gegevens overdragen (met inbegrip van open toegang tot) aan derden buiten de grenzen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, tenzij de toereikendheid van de bescherming van Persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming eerst is gewaarborgd;

d)

beheerder Klant bijstaan om de naleving van de verplichtingen op grond van artikelen 32 tot 36 van de AVG te verzekeren, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die aan Hiab ter beschikking wordt gesteld;

e)

ter keuze van de Klant alle Persoonlijke gegevens van de Klant verwijderen of aan de Klant retourneren na afloop van het verrichten van diensten op het gebied van verwerking, en bestaande exemplaren verwijderen tenzij Unie of Lidstaat het bewaren van de Persoonlijke gegevens vereist;

f)

aan de Klant alle informatie beschikbaar stellen om redelijkerwijs naleving van de verplichtingen aan te tonen met de Voorschriften met betrekking tot de gegevensbescherming die rechtstreeks van toepassing zijn aan een gegevensverwerker en bijdragen aan audits, inclusief inspecties uitgevoerd door beheerder of door een andere door de beheerder aangewezen accountant.

Hiab heeft het recht om alle kosten en uitgaven te factureren die voortvloeien uit de bijstand die de Klant benodigt als gevolg van de punten 10.5 (d)-(f) hierboven.

10.6

De Klant gaat ermee akkoord dat Hiab de verwerking van de Persoonlijke gegevens van de Klant uitbesteedt aan subverwerkers overeenkomstig deze Overeenkomst.

10.7

Als er modelcontractbepalingen (“SCC”) van de Europese Commissie voor doorgifte van Persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn aangegaan tussen de Klant en Hiab of de desbetreffende subverwerker van Hiab, zal de Klant (of, indien van toepassing, een geautoriseerde, Gelieerde onderneming van de Klant): (a) instemmen met de uitbesteding door Hiab van de verwerking van Persoonlijke gegevens van de Klant in overeenstemming met de voorwaarden van de SCC en (b) erkennen dat dit de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant vormt (of de van toepassing zijnde geautoriseerde, Gelieerde onderneming van de Klant) in het kader van clausule 11, lid 1, van de SCC.

10.8

Om twijfel te voorkomen zijn paragrafen 10.3 tot 10.6 alleen van toepassing voor zover Hiab in de rol van een gegevensverwerker werkt en Persoonlijke gegevens worden verwerkt. Waar mogelijk en haalbaar streeft Hiab ernaar dat alle Klantgegevens anoniem worden gemaakt en dus geen Persoonlijke gegevens meer zijn.

10.9

Statistische gegevens Zonder beperking van de vertrouwelijkheidsrechten en de beveiligingen van Intellectuele Eigendomsrechten vastgelegd in de Overeenkomst hebben Hiab en zijn Gelieerde ondernemingen tijdens en na het aflopen van de Overeenkomst het permanente recht om gebruik te maken van alle informatie en gegevens die zijn verzameld via of afgeleid uit de verlening van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie inzake efficiëntie, beschikbaarheid, stilstandtijd, bediening, gebruiksomgeving, beweging, conditie, aanmelding, locatie en vergelijkbare informatie (“Statistische gegevens”) en niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd om Hiab of zijn Gelieerde ondernemingen te verbieden de Statistische gegevens te gebruiken voor zakelijke en/of operationele doeleinden, mits Hiab met derden (andere dan Gelieerde ondernemingen van Hiab en toeleveranciers en dienstverleners) geen Statistische gegevens deelt waaruit blijkt wat de identiteit van de Klant, Gebruiker van de Klant of vertrouwelijke informatie van de Klant is. Voor alle duidelijkheid: ingeval de Statistische gegevens Persoonlijke gegevens bevatten, kan Hiab de Statistische gegevens ook verwerken in de rol van gegevensbeheerder bij de vaststelling van de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee deze Persoonlijke gegevens worden verwerkt. Er is meer informatie beschikbaar over de manier waarop Hiab persoonlijke gegevens verwerkt als gegevensbeheerder, inclusief informatie over hoe lang en voor welke doeleinden Hiab persoonlijke gegevens verwerkt, op https://www.Hiab.com/en/pages/privacy-policy.

11 OVERMACHT

11.1

Geen van de Partijen is aansprakelijk voor vertragingen of schade die het gevolg is van een obstakel buiten de invloedssfeer van de Partij of zijn toeleveranciers en waar redelijkerwijs geen rekening mee kan worden gehouden door de Partij bij het sluiten van deze Overeenkomst en de gevolgen waarvan de Partij redelijkerwijs niet kon worden verwacht, vermeden of overwonnen. Een staking, versperring, boycot of andere industriële activiteit wordt beschouwd als overmacht, zelfs wanneer de Partij zelf het doel of Partij is.

11.2

De Partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van het geval van overmacht zelf, alsook de opheffing daarvan.

12 DUUR EN BEËINDIGING

12.1

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen, treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van ondertekening en blijft deze van kracht gedurende een periode van twaalf (12) maanden en voor twaalf (12) maanden daarop volgend, tenzij deze wordt opgezegd in overeenstemming met deze Overeenkomst.

12.2

De Klant kan deze overeenkomst schriftelijk opzeggen aan Hiab met een termijn van drie (3) maanden.

12.3

Als de apparatuur die is/zijn onderworpen aan de Dienst (i) definitief uit de dienst wordt genomen, (ii) of (iii) volledig is afgeschreven of anderszins is kwijtgeraakt (inclusief diefstal), kan de Klant deze Overeenkomst beëindigen voor dat deel met een kennisgeving van één (1) maand onder vermelding van de redenen voor de beëindiging en de apparatuur waarop de beëindiging van toepassing is. In geval van wederverkoop van alle Klantapparatuur vervalt deze Overeenkomst automatisch met één (1) maand opzegtermijn nadat Hiab heeft vernomen van deze wederverkoop overeenkomstig paragraaf 4.6 hierboven. In geval van wederverkoop van enkele of alle apparatuur van de Klant, ongeacht de opzeggingstermijn, verbreekt Hiab de toegang van de Klant en zicht op de aangesloten apparatuur via de Dienst.

12.4

Elke Partij kan deze overeenkomst om gegronde redenen beëindigen met onmiddellijke ingang indien de andere Partij (i) wezenlijk de bepalingen van deze Overeenkomst schendt (met inbegrip van, zonder beperking, niet-betaling van de servicekosten door de Klant) en de schending niet binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere Partij kan herstellen of (ii) in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie of anderszins zijn betalingen opschort, met dien verstande dat opschorting van betalingen of Dienst in het geval van een bestreden betalingsplicht of andere geschillen geen recht geeft aan een Partij om te beëindigen om gegronde redenen, als vorenbedoeld.

12.5

Hiab behoudt zich het recht voor om op elk moment het aanbod of het leveren van de Diensten of een gedeelte te stoppen door middel van een voorafgaande redelijke kennisgeving aan de Klant. In een dergelijk geval heeft Hiab geen enkele aansprakelijkheid dan een pro rata terugbetaling aan de Klant overeenkomstig paragraaf 12.6.

12.6

Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant vergoedt Hiab aan de Klant (pro rata) alle vooraf betaalde kosten voor de rest van de termijn van de Dienst na de ingangsdatum van de beëindiging. De opzegging van deze Overeenkomst door een van beide Partijen doet geen afbreuk aan het recht van Hiab om alle tarieven en andere betalingen in rekening te brengen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging van deze Overeenkomst voor de geleverde Dienst overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

12.7

Voor zover niet anders wordt bepaald door toepasselijk dwingende recht is Hiab niet verplicht Inhoud van de klant te verwijderen, te wissen of over te brengen, tenzij anderszins overeengekomen door de partijen tegen een afzonderlijk tarief.

13 VERPLICHTINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1

Niettegenstaande de garanties van Hiab in het kader van paragraaf 7 hierboven of elders in deze Overeenkomst garandeert Hiab niet dat de Dienst zonder onderbreking loopt of foutloos blijft. Hiab is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid en compatibiliteit van de apparatuur of software die door de Gebruikers van de Dienst wordt gebruikt.

13.2

De totale aansprakelijkheid van Hiab jegens de Klant voortvloeiend uit of in verband staand met deze Overeenkomst is beperkt tot het berekende maandbedrag van de Dienst vermenigvuldigd met twaalf (12).

13.3

Hiab kan niet aansprakelijk worden gesteld in het kader van deze Overeenkomst (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot (ongeacht of deze verliezen werden overwogen door de Partijen op de datum van deze Overeenkomst): verlies van feitelijke of verwachte winst (waaronder gederfde winst op contracten); verlies van verwachte besparingen; verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens, verlies van reputatie of schade aan goodwill en andere speciale, indirecte of bijkomende verliezen. Bovendien erkent de Klant dat de Klant het risico draagt van de commerciële realisatie van de Dienst en de voordelen die worden behaald met het gebruik van de Dienst en de Klant zal dus alle risico’s dragen voor de informatie die wordt gebruikt door of wordt verkregen van de Dienst.

13.4

Beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of persoonlijk letsel of de dood. Sommige staten of landen staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven niet toe. In een dergelijk geval zijn (sommige van) deze beperkingen/ uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op een klant die woont in één van deze staten of landen, maar anders zijn ze van kracht voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

14 ANDERE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

14.1

Naast wijziging van de Dienst zoals uiteengezet in de paragrafen 4.3 en 4.4 hierboven, kan Hiab deze Hiab HiConnectTM Algemene voorwaarden en eventueel privacy- of beveiligingsbeleid van Hiab periodiek bijwerken. Hiab zal redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en evenzo om andere belangrijke mededelingen te doen met betrekking tot de Diensten in overeenstemming met paragraaf 14.2 hieronder.

14.2

Alle kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst kunnen door Hiab naar eigen goeddunken worden geleverd via HiConnect en/of de website Diensten. Ingeval een kennisgeving alleen is gepubliceerd via HiConnect en/of de website Diensten (en niet bijvoorbeeld rechtstreeks naar de Klant via e-mail), wordt de kennisgeving geacht te zijn ontvangen door de Klant uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na publicatie van de kennisgeving door Hiab.

14.3

Ingeval een bepaling of een onderdeel van een bepaling van de Overeenkomst of van deze Hiab HiConnectTM Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast en zal elke resterende bepaling of een deel daarvan geldig en afdwingbaar blijven voor zover wettelijk is toegestaan. Wanneer een bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, pogen de Partijen te goeder trouw te onderhandelen over een vervangende bepaling die het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling maximaal kan benaderen.

14.4

Het niet-afdwingen, op enig moment of voor gedurende enige tijd, van de naleving van één van de bepalingen van deze Overeenkomst door één van de Partijen betekent niet dat deze Partij afstand doet van deze bepalingen of van haar recht om de naleving van deze of een andere bepaling op een later tijdstip af te dwingen.

14.5

Geen enkele Partij is gerechtigd om de Overeenkomst tussen de Partijen over te dragen zonder schriftelijke instemming van de andere Partij. Ongeacht het bovenstaande heeft Hiab het recht om deze Overeenkomst over te dragen aan een bedrijf dat behoort tot dezelfde groep van bedrijven in verband met een overdracht van zijn activiteiten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

14.6

Hiab heeft het recht als verwijzing gebruik te maken van de informatie over Hiab in het leveren van diensten aan de Klant zonder toestemming van de Klant.

14.7

In geval van verschillen tussen de Engelse en de vertaalde versie van de Overeenkomst en/of deze Hiab HiConnect Algemene voorwaarden heeft de Engelse versie(s) altijd voorrang.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

15.1

Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Finland.

15.2

Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit de uitlegging of de uitvoering van de Overeenkomst wordt getracht deze te beslechten door middel van onderhandelingen. Indien de partijen niet tot een consensus komen door middel van onderhandelingen, wordt het geschil beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Finse Kamer van Koophandel. Er is één arbiter. De zetel van de arbitrage is Helsinki en, tenzij anders is overeengekomen tussen de Partijen, is Engels de taal van de arbitrage. De Partijen komen overeen geen ruchtbaarheid geven aan materiaal dat wordt ontvangen tijdens de arbitrageprocedure en de arbitragetoekenning.

15.3

Elke ontvangst door Hiab van achterstallige betalingen in verband met de Overeenkomst kan naar eigen goeddunken van Hiab, worden opgelost door een bevoegde rechtbank.