v. 3.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

HIAB HiConnect™ -käyttöehdot

Näihin Hiab HiConnect -käyttöehtoihin perustuvalla sopimuksella (”sopimus”) säännellään asiakkaan ja asiakkaan käyttäjän Hiab HiConnect -palvelun (”HiConnect”) käyttöä. Näitä Hiab HiConnect -käyttöehtoja sovelletaan täydentävinä ehtoina, ja ne ovat erottamaton osa sopimusta ja mahdolliset muut yleiset ehdot tai asiakkaan ostoehdot on nimenomaisesti hylätty. Hiab HiConnect -käyttöehtoja sovelletaan myös kaikkiin sopimuksen nojalla tehtyihin ostoihin.

Sopimus tehdään asiakkaan ja sen Hiab-yksikön välillä, joka sopii sopimuksen tekemisestä asiakkaan kanssa. Käyttöehtojen kattamia palveluja voi tarjota mikä tahansa Hiabin konserniyhtiö.

Sopimus tulee voimaan, kun asiakas hyväksyy nämä Hiab HiConnect -käyttöehdot rekisteröidessään yrityskäyttäjätilin, tai jos Hiab HiConnect -käyttöehdot ovat allekirjoitetun sopimuksen liite, kyseisen sopimuksen tullessa voimaan.

Asiakas ja Hiab ovat kumpikin ”osapuolia” ja yhteisesti ”osapuolet”.

1 MÄÄRITELMÄT

1.1

”Konserniyhtiöllä” tarkoitetaan oikeussubjektia, jonka osapuoli omistaa tai jossa osapuoli harjoittaa määräysvaltaa suoraan tai välillisesti, tai oikeussubjektia, joka omistaa osapuolena olevan yhtiön tai joka harjoittaa määräysvaltaa osapuolena olevassa yhtiössä suoraan tai välillisesti, tai oikeussubjektia, joka on saman suoran tai välillisen omistuksen tai määräysvallan alainen kuin osapuoli, niin kauan kuin tällainen omistus tai määräysvalta kestää.

1.2

”Asiakkaalla” tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, jolle Hiab suostuu tarjoamaan sopimuksen mukaisia palveluja.

1.3

”Asiakkaan sisällöllä” tarkoitetaan kaikkia visuaalisia, kirjallisia tai muussa muodossa olevia tietoja tai materiaaleja, joita asiakas ja/tai käyttäjät ovat ladanneet tai lisänneet palveluun.

1.4

”Tietosuojasäännöksillä” tarkoitetaan Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (asetus (EU) 2016/679) ja tietosuojalainsäädäntöä, joka kuuluu sopimukseen sovellettavan lain piiriin ja jota sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn ajoittain.

1.5

”Hiabilla” tarkoitetaan Cargotec Corporationin oikeussubjektia, joka on tehnyt sopimuksen asiakkaan kanssa.

1.6

”Hiabin sisällöllä” tarkoitetaan kaikkia visuaalisia, kirjallisia tai muussa muodossa olevia tietoja tai materiaaleja, jotka on ladattu, siirretty, käsitelty, kehitetty, tehty tai muulla tavalla koottu palvelun tarjoamiseksi Hiabin toimesta tai sen puolesta, sekä kaikkea palvelun sisältöä asiakkaan sisältöä lukuun ottamatta.

1.7

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, jotka mahdollistavat yksittäisen henkilön tunnistamisen, kuten on määritelty myöhemmin tietosuojasäännöksissä.

1.8

”Palvelulla” tarkoitetaan Hiab HiConnectTM Dashboardia ja siihen liittyviä, asiakkaalle palvelun kautta tarjottavia ominaisuuksia ja toimintoja.

1.9

”Ohjelmistolla” tarkoitetaan kaikkia sovelluksia, liitännäisiä ja muita ohjelmistoja (mukaan lukien kolmannen osapuolen ohjelmistot) sekä niiden parannuksia, päivityksiä ja versioita, joita Hiab (tai jokin muu tahon sen puolesta) tarjoaa asiakkaalle ja joita asiakas voi käyttää päästäkseen käyttämään palvelua.

1.10

”Käyttäjä(i)llä” tarkoitetaan henkilöä, joka asiakkaan pyynnöstä ja/tai luvalla rekisteröi käyttäjätilin ja saa käyttöönsä Hiabin tarjoamat palvelut.

2 PALVELUN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖOIKEUDET

2.1

Hiab myöntää asiakkaalle ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan rajoitetun oikeuden ja lisenssin, jonka avulla sen nimetyt käyttäjät voivat kirjautua palveluun ja käyttää palvelua.

3 MAKSUTON KOKEILUJAKSO

3.1

Mikäli osapuolet ovat sopineet maksuttomasta kokeilujaksosta, jonka aikana Hiab voi asettaa palvelun asiakkaan saataville maksutta, Hiab voi milloin tahansa lopettaa palvelujen tarjoamisen. Maksuttoman kokeilujakson aikana palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaisia takuita.

3.2

Mikäli osapuolet ovat sopineet maksuttomasta kokeilujaksosta, asiakas voi halutessaan milloin tahansa sovitun maksuttoman kokeilujakson aikana irtisanoa sopimuksen.

4 PALVELUN SISÄLTÖ; MUUTOKSET PALVELUUN

4.1

Palvelujen sisältö on kuvattu Hiabin asiakkaalle toimittamassa palvelukuvauksessa. Hiab voi osana palvelua suositella asiakkaalle toimenpiteitä (esimerkiksi lähettää tulevia korjaus- ja ylläpitotöitä koskevia muistutuksia ja suosituksia), joita asiakkaan tulee noudattaa. Asiakas kuitenkin päättää ja on viime kädessä vastuussa siitä, noudatetaanko kyseisiä suosituksia, korjataanko laitteet tai tehdäänkö ylläpitotyöt palvelun lähettämän muistutuksen tai suosituksen mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi tähän sopimukseen ei sisälly korjaus- tai ylläpitotöitä, vaan niistä sovitaan aina erillisellä sopimuksella.

4.2

Palvelujen käyttö edellyttää, että asiakkaan laitteet on varustettu asianmukaisella yhteyslaitteella ja -laitteistolla ja että yhteyslaite ja -laitteisto on aktivoitu oikein. Hiab tarjoaa palvelujen käyttöön soveltuvia yhteyslaitteita ja -laitteistoja. Yhteyslaitteet ja -laitteistot eivät kuulu kyseisen sopimuksen piiriin, ja ne voidaan toimittaa esiasennettuina asiakkaan laitteisiin (jos kyseessä on uusi laitehankinta ja saatavuuden mukaan) tai jälkiasennuksena (Hiabin tai sen valtuutetun huoltokumppanin tai jälleenmyyjän kautta). Kaikkiin yhteyslaitteisiin ja -laitteistoihin liittyviin mahdollisiin takuisiin sovelletaan Hiabin vakiotakuuehtoja. Yhteyslaitteessa ja -laitteistossa on integroitu SIM-kortti, joka on Hiabin omaisuutta ja jota saa käyttää vain palvelujen käyttöön.

4.3

Hiab seuraa palvelua jatkuvasti ja pyrkii kehittämään ja parantamaan sitä. Näin ollen Hiab pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia muun muassa palvelun rakenteeseen, toimintatapaan, teknisiin ominaisuuksiin, järjestelmiin ja muihin toimintoihin, jotka eivät Hiabin kohtuullisen arvion mukaan heikennä palvelun yleistä suorituskykyä, käytettävyyttä ja toimivuutta, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta (yhdessä ”vähäiset muutokset”).

4.4

Jos Hiab aikoo tehdä palveluun muutoksia, jotka eivät Hiabin kohtuullisen arvion mukaan ole vähäisiä muutoksia, tällaisista muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen kirjallisesti ennen muutosten toteuttamista. Jos muutoksilla on olennainen haitallinen vaikutus asiakkaan mahdollisuuteen käyttää palvelua kyseisen sopimuksen mukaisesti ja asiakas ei hyväksy muutosta, asiakkaan on irtisanottava sopimus yhden (1) kuukauden sisällä muutoksen tiedoksisaannista toimittamalla Hiabille kirjallinen irtisanomisilmoitus, jolla sopimus irtisanotaan yhden (1) kuukauden kuluttua kalenterikuukauden viimeisestä päivästä laskettuna.

4.5

Hiabilla on myös oikeus väliaikaisesti keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos se on tarpeen palvelun jatkuvuuden takaamiseksi, mukaan lukien rajoituksetta teknisten muutosten sekä teknisen ympäristön yleisten asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden vuoksi tai jos lainsäädäntö, määräykset tai viranomaisten ohjeet tai lausunnot edellyttävät tällaisia toimia. Hiabilla on lisäksi oikeus rajoittaa tietoliikenneverkon liikenteen määrää, katkaista yhteys ja ryhtyä tarvittaviin toimiin verkkoliikenteen, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi. Palvelujen tarjoamiseen voi liittyä myös rajoituksia ja epävarmuuksia, jotka eivät ole Hiabin hallinnassa ja joista Hiabin ei voida katsoa olevan vastuussa. Nämä koskevat muun muassa kolmansien osapuolten tarjoamia matkaviestintä- , verkko- ja internetyhteyspalvelujen saatavuutta niihin kuitenkaan rajoittumatta. Muut kielteiset olosuhteet, kuten verkon ylikuormitus, voivat myös haitata palvelujen käyttöä. Hiab pyrkii varmistamaan, että tällaiset keskeytykset tai häiriöt eivät jatku tarpeettomasti pitkään ja että niiden haitalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Jos mahdollista, Hiab ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti tällaisista keskeytyksistä niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. Edellä mainittuja keskeytyksiä tai häiriöitä ei katsota virheeksi palvelujen toimituksessa, eikä asiakkaalla ole oikeutta minkäänlaiseen hyvitykseen tai korvaukseen.

4.6

Asiakkaan on mahdollisimman pian ilmoitettava Hiabille a) sopimuksen alaisen laitteen katoamisesta tai jälleenmyynnistä (mukaan lukien seuraavan omistajan tiedot) tai kyseisen laitteen lopullisesta tai pysyvästä käytöstä poistamisesta, b) SIM-kortin katoamisesta tai palauttamisesta, c) palveluissa ja/tai yhteyslaitteessa tai -laitteistossa havaituista vioista, ongelmista tai virheistä. Asiakas sitoutuu myös ilmoittamaan seuraavalle omistajalle, että laite on varustettu yhteyslaitteella, joka on yhdistetty internetiin tiedonsiirtoa varten.

5 PALVELUMAKSUT JA LASKUTUS

5.1

Ellei palvelua ole sovittu tarjottavaksi maksutta, asiakkaan on maksettava Hiabille sopimuksen osapuolten sopimat palvelumaksut. Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on neljätoista (14) päivää Hiabin laskun päivämäärästä. Palvelumaksuun lisätään laskutushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukainen (mahdollinen) arvonlisävero.

5.2

Palvelumaksut ja hinnat eivät sisällä veroja tai tullimaksuja tai muita kohdemaan lainsäädännön mukaan palveluihin liittyviä maksuja tai korvauksia, ja asiakas sitoutuu maksamaan ne suoraan. Jos Hiab on velvoitettu maksamaan tai keräämään kyseisiä veroja, tullimaksuja tai maksuja, asiakas sitoutuu maksamaan ne Hiabille palvelumaksujen lisäksi.

5.3

Hiab voi katkaista asiakkaan pääsyn palveluun ensimmäisestä päivästä lähtien, kun asiakkaan erääntyneet palvelumaksut ovat myöhässä, kunnes kaikki erääntyneet maksut on maksettu. Maksuviivästyksestä perittävä korko on eräpäivänä voimassa oleva korko Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti 8 prosenttiyksiköllä lisättynä ja eräpäivästä todelliseen maksupäivään laskettuna. Tällaiset viivästysseuraamukset erääntyvät automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta.

5.4

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa maksun viivästyminen johtaa velallisen velvollisuuteen maksaa neljänkymmenen (40) euron kiinteä maksu (tai sama summa sovitussa valuutassa laskettuna laskun päivämäärän virallisen vaihtokurssin mukaisesti) kattamaan velan perintäkulut maksuviivästysseuraamusten lisäksi. Hiab voi vaatia täydentävää hyvitystä esittämällä tositteet, jos perintäkulut ovat yli neljäkymmentä (40) euroa (tai sama summa sovitussa valuutassa laskettuna laskun päivämäärän virallisen vaihtokurssin mukaisesti).

5.5

Hiab voi tarkistaa palvelumaksuja kerran kahdentoista (12) kuukauden välein. Mikäli palvelumaksuja nostetaan, asiakas voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden sisällä uusien palvelumaksujen tai muutosten tiedoksisaamisesta (muun muassa laskun muodossa), ja irtisanominen tulee voimaan uusien palvelumaksujen voimaantulopäivänä. Hiab ilmoittaa asiakkaalle uusista maksuista, niiden voimaantulopäivästä sekä asiakkaan oikeudesta irtisanoa sopimus. Jos asiakas haluaa jatkaa sopimusta, hänen ei tarvitse tehdä mitään. Sopimus jatkuu uutta palvelumaksua soveltaen.

6 SOPIMUSOSAPUOLTEN MUUN MUASSA TIETOTURVAA JA SALASANOJA KOSKEVAT VELVOLLISUUDET

6.1

Asiakas on vastuussa käyttäjien toiminnasta palvelun käytön aikana sekä käyttäjätilien tietoturvasta. Asiakkaan on tiedotettava kaikille käyttäjille näiden tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista ja erityisesti palvelun käyttämiseen liittyvistä edellytyksistä.

6.2

Voidakseen käyttää palveluja ja/tai luodakseen käyttäjätilin palveluihin, asiakkaan on luotava käyttäjätili ja valittava salasana ja/tai toimitettava Hiabille tietyt rajoitetut käyttäjän (käyttäjien) henkilötiedot, jotka voivat sisältää käyttäjän (käyttäjien) ja/tai asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen. Asiakas sitoutuu toimittamaan Hiabille tarkat, täydelliset ja päivitetyt tiedot. Seuraavia sääntöjä sovelletaan käyttäjätilin luomiseen ja käyttöön: a) yksittäisellä käyttäjällä saa olla kulloinkin vain yksi käyttäjätili, eikä hän saa luoda käyttäjätiliä väärennetyllä henkilöllisyydellä tai valheellisten tietojen perusteella tai jonkun muun henkilön puolesta, b) käyttäjä ei saa alilisensoida, vuokrata, liisata, myydä, lahjoittaa tai muutoin siirtää käyttäjätiliään kenellekään ilman Hiabin kirjallista lupaa; kaikki tällaiset siirrot tai siirtoyritykset ovat kiellettyjä ja mitättömiä, ja c) käyttäjä ja asiakas eivät missään tapauksessa yritä saada toisten käyttäjien ja/tai asiakkaiden kirjautumistietoja eivätkä yritä kirjautua jonkun muun käyttäjän ja/tai asiakkaan käyttäjätilille.

6.3

Asiakas sitoutuu siihen, että se ei missään tapauksessa: a) käytä palveluja tahallaan tai tahattomasti sovellettavan lainsäädännön tai säädöksen rikkomisen yhteydessä eikä tee mitään, mikä edistää sovellettavan lainsäädännön tai säädöksen rikkomista, b) toteuta, avusta, rohkaise tai osallistu mihinkään hyökkäykseen, mukaan lukien rajoituksella viruksen jakamiseen, palvelunestohyökkäykseen tai muuhun yritykseen häiritä palveluja tai yritykseen häiritä jonkun muun henkilön palvelujen käyttöä tai palveluista nauttimista, c) yritä päästä luvattomasti palveluihin, toisille rekisteröityihin käyttäjätileihin tai palveluja tarjoavalle tai tukevalle tietokoneelle tai palvelimelle tai HiConnect-ympäristöön tai palveluun liittyviin verkkoihin muuten kuin Hiabin tarjoaman käyttöliittymän kautta, mukaan lukien mutta seuraaviin toimiin kuitenkaan rajoittumatta, kiertämällä tai muuttamalla palveluun kuuluvia suojatoimia, teknologiaa, laitetta, tiedostoja tai ohjelmista, aiheuttamalla edellä mainittujen muuttumisen tai yrittämällä kiertää tai muuttaa niitä tai auttamalla toista henkilöä kiertämään tai muuttamaan niitä, d) käytä, helpota, luo tai ylläpidä luvatonta yhteyttä palveluihin, mukaan lukien rajoituksetta (1) kaikki yhteydet luvattomaan palvelimeen, joka jäljittelee tai yrittää jäljitellä palvelujen osaa, tai (2) kaikki yhteydet, jotka käyttävät ohjelmia, työkaluja tai ohjelmistoja, joita Hiab ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, e) käytä luvattomia kolmansia osapuolia tai ohjelmistoja, jotka käyttävät, salakuuntelevat, ”miinoittavat” tai muuten keräävät tietoja palveluista tai niiden kautta tai jotka sijaitsevat ennen tai jälkeen palveluja, mukaan lukien rajoituksetta kaikki RAM-muistin osia tai verkkoliikennevirtoja lukevat ohjelmistot, joita palvelut käyttävät palveluja koskevien tietojen tallentamiseen. Hiab voi yksinomaisen harkintansa mukaan sallia tiettyjen kolmannen osapuolen käyttöliittymien käytön; f) siepata, tutkia tai muulla tavoin tarkkailla asiakkaan, palvelimen tai palvelujen käyttämien tietoliikenneprotokollien käyttöä joko verkon analysaattorin, salasanan haistelijan (snifferin) tai minkä tahansa muun työkalun avulla, g) käyttää palvelujen automaattista käyttöä tai ryhtyä mihin tahansa toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa (Hiabin yksinomaisen harkinnan mukaan) kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen palvelujen infrastruktuurille, tai h) ohittaa robottien rajausstandardit tai muut toimenpiteet, joilla Hiab rajoittaa pääsyä palveluihin, tai käyttää mitä tahansa ohjelmistoa, teknologiaa tai laitetta lähettääkseen sisältöä tai viestejä, kaapiakseen, hakeakseen tai indeksoidakseen palveluja tai kerätäkseen ja manipuloidakseen tietoja, i) häiritä tai yrittää häiritä palveluiden moitteetonta toimintaa tai muodostaa yhteyden palveluihin tai käyttää niitä tavalla, jota sopimuksessa ei nimenomaisesti sallita, mukaan lukien häiritäkseen, ylikuormittaakseen tai avustaakseen tai kannustaakseen häiritsemään tai ylikuormittamaan (1) palvelinta tai (2) toisten henkilöiden palveluista nauttimista.

6.4

Asiakas sitoutuu siihen, että se ei: a) hyödynnä palveluja kaupallisesti, b) jaa, liisaa, lisensoi, myy, vuokraa, lainaa, välitä tai muulla tavoin siirrä tai luovuta palveluja (mukaan lukien ohjelmistot) tai Hiabin sisältöä eikä näiden kopioita ilman Hiabin kirjallista ennakkosuostumusta tai tämän sopimuksen mukaisesti, c) siltä osin kuin sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä ei muuta säädetä takaisinmallinna, pura, hajota, käännä, valmista johdannaisteoksia, jotka perustuvat palveluun tai muutoin muuttavat sitä (mukaan lukien ohjelmisto) kokonaan tai osittain, d) poista, peitä tai muuta mitään palvelussa tai ohjelmistossa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia, -merkkejä tai -tarroja, väärennä tai poista tekijänoikeusilmoituksia, oikeudellisia huomautuksia tai muita materiaalin alkuperämerkintöjä, e) kaavi tietoja, luo tietokantoja tai muulla tavoin pysyviä kopioita Hiabin sisällöstä, ohjelmistosta tai muista palvelun tiedoista, lukuun ottamatta asiakkaan sisältöä, eikä f) kuljeta, vie tai jälleenvie (suoraan tai välillisesti) sisältöä mihinkään sellaiseen maahan, jossa palvelu (mukaan lukien ohjelmisto) on kielletty Yhdysvaltain, EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan toimesta tai muiden taloudellisia tai kauppapakotteiden tai vientiä koskevien lakien tai muiden säädösten nojalla, eikä muuten riko kyseisiä sanktioita, lakeja tai asetuksia, joita voidaan ajoittain muuttaa.

6.5

Hiabilla on oikeus estää yksittäisen käyttäjän ja/tai asiakkaan pääsy palveluun tai irtisanoa sopimus ilman ennakkoilmoitusta, jos Hiab epäilee, että käyttäjä käyttää palvelua väärin tavalla, joka rikkoo sopimuksen ehtoja tai sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä Hiab ole velvoitettu tarjoamaan asiakkaalle tai käyttäjälle mitään hyvityksiä, etuuksia tai muuta korvausta. Hiab ilmoittaa asiakkaalle viipymättä kirjallisesti syyt, joiden vuoksi käyttäjän pääsy on estetty tai sopimus on irtisanottu.

7 TAKUUT

7.1
Asiakas takaa, että:
a)

sillä on täydet valtuudet tehdä ja myöntää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja

b)

se täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa noudattaen kohtuullista huolellisuutta ja osaamista.

c)

se ei kuulu mihinkään Yhdysvaltain, EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan tai muiden taloudellisten tai kauppapakotteiden tai vientivalvonnan piiriin eikä sen kotipaikka ole maassa, joka on Yhdysvaltain hallinnon asettaman kauppasaarron alainen tai jonka Yhdysvaltain hallinto on määritellyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi, ja

d)

se ei ole EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltain hallinnon kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa.

7.2
Hiab takaa, että:
a)

sillä on täydet valtuudet tehdä ja myöntää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja

b)

se täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa noudattaen kohtuullista huolellisuutta ja osaamista.

Siltä osin se on sallittua sovellettavan oikeuden nojalla, Hiab kiistää täten kaikki edellytykset, takuut tai muut ehdot, jotka liittyvät palveluihin tai muihin Hiabin kyseisen sopimuksen nojalla toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin, ellei näitä edellytyksiä, takuita tai ehtoja ole nimenomaisesti määritelty kyseisessä sopimuksessa. Selvyyden vuoksi Hiab ei sovella mitään oletettuja edellytyksiä, takuita tai muita ehtoja, mukaan lukien kaikki oletetut ehdot, jotka koskevat tyydyttävää laatua, tarkoitukseen sopivuutta tai kuvauksenmukaisuutta.

8 IMMATERIAALIOIKEUDET

8.1

Kaikki asiakkaan sisältö säilyy asiakkaan tai sen laillisen omistajan yksinomaisena omaisuutena. Asiakas myöntää Hiabille ja sen konserniyhtiöille oikeuden käyttää asiakkaan sisältöä kyseisen sopimuksen tarkoituksiin sekä palvelun ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseen sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen.

8.2

Kaikki Hiabin sisältö sekä palvelu (mukaan lukien kaikki ohjelmistot) säilyvät Hiabin, sen konserniyhtiöiden tai asianomaisen kolmannen osapuolen oikeuksienhaltijan yksinomaisena omaisuutta. Asiakkaalla on rajoitettu oikeus käyttää Hiabin sisältöä ja palvelua siinä määrin kuin on tarpeen palvelun käyttämiseksi ja palveluun kirjautumiseksi kyseisen sopimuksen mukaisesti.

8.3

Tämän sopimuksen ja sen ehtojen mukaisesti Hiab myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää ohjelmistoa palvelun käyttämiseksi kyseisen sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto on lisensoitu asiakkaalle ja asiakas täten hyväksyy, ettei ohjelmiston omistusoikeus siirry eikä sitä luovuteta, eikä kyseisen sopimus muodosta ohjelmistoon liittyvien oikeuksien myyntiä.

9 LUOTTAMUKSELLISUUS

9.1

Sikäli kuin se ei loukkaa Hiabin oikeutta käyttää asiakkaan sisältöä edellä kohdassa 8.1 esitetyllä tavalla, osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toiselta osapuolelta saadut materiaalit ja tiedot, jotka on luokiteltu luottamukselliseksi tai jotka olisi ymmärrettävä sellaisiksi, ja osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä tällaisia materiaaleja tai tietoja muuhun tarkoitukseen kuin osapuolten välisen sopimuksen tarkoituksiin.

9.2

Sikäli kuin se ei loukkaa Hiabin oikeutta käyttää asiakkaan sisältöä edellä kohdassa 8.1 kuvatulla tavalla, kun tämä sopimus irtisanotaan tai jos osapuoli ei enää tarvitse kyseisiä tietoja tai materiaaleja sopimuksen tarkoituksiin, kyseinen osapuoli lakkaa välittömästi käyttämästä toiselta osapuolelta saatuja luottamuksellisia tietoja tai materiaaleja ja palauttaa tai hävittää kyseiset materiaalit ja kaikki mahdolliset kopiot toisen osapuolen pyynnöstä. Hiabilla on kuitenkin oikeus säilyttää palvelun tarjoamisen yhteydessä toimitetut ja luodut materiaalit sen arkistointikäytännön mukaisesti ja salassapitovelvoitteen huomioon ottaen. Lisäksi kummallakin osapuolella on oikeus säilyttää kopioita, kuten lainsäädännössä tai viranomaismääräyksissä edellytetään.

9.3

Tässä kohdassa 9 esitetyt oikeudet ja velvollisuudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

10 HENKILÖTIEDOT, YKSITYISYYDENSUOJA

10.1

Molempien osapuolten on noudatettava tietosuojasäännösten mukaisia velvoitteitaan.

10.2

Hiab huolehtii siitä, että sen henkilötietoja käsittelevä henkilöstö (mukaan lukien alihankkijoiden henkilöstö) hankkii ja säilyttää koko sopimuksen voimassaoloajan kaikki rekisteröinnit ja ilmoitukset, jotka on tietosuoja-asetuksen mukaisesti hankittava ja säilytettävä, jotta Hiab voi tarjota palvelua.

10.3

Jos ja siltä osin kuin asiakkaan sisältö sisältää tietosuojasäännöksissä määriteltyjä henkilötietoja, asiakas on tietosuojasäännösten mukainen rekisterinpitäjä. Hiab käsittelee kyseisiä henkilötietoja asiakkaan puolesta, ja on näin ollen kyseisten henkilötietojen käsittelijä (tietosuojasäännösten määritelmän mukaisesti).

10.4
Asiakkaan on rekisterinpitäjänä:
a)

siinä määrin kuin asiakas katsoo tarpeelliseksi, annettava Hiabille dokumentoituja henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita, joiden ohjeiden on oltava tietosuojasäännösten mukaisia;

b)

oikeutettu ja velvollinen täsmentämään henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

c)

vakuutettava, että kaikille rekisteröidyille on toimitettu tietosuojasäännösten edellyttämät ilmoitukset ja tiedot, jotta Hiab voi suorittaa jäljempänä tarkoitetun käsittelyn;

d)

vakuutettava, että jos asiakas edustaa konserniyhtiöitään tai kolmansia osapuolia tämän sopimuksen nojalla, sillä on oikeudelliset perusteet tehdä tämä sopimus Hiabin kanssa ja antaa Hiabin käsitellä henkilötietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti; Ja

e)

vahvistettava, että (a) tässä sopimuksessa sovittu käsittely täyttää asiakkaan vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa suunniteltuihin turvatoimenpiteisiin, ja (b) se on toimittanut Hiabille tietoja, jotta Hiab voi suorittaa käsittelyn tietosuojasäännösten mukaisesti.

10.5
Henkilötietojen käsittelijän ominaisuudessa Hiab (ja varmistaa parhaan kykynsä mukaan, että kaikki mahdolliset alikäsittelijät):
a)

käsittelee asiakkaan henkilötietoja asiakkaan etukäteen toimittamien dokumentoitujen ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti,

b)

ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojellakseen (tietosuojasäännösten määritelmän mukaisia) henkilötietoja luvattomalta ja laitto- malta käsittelyä sekä tahattomalta katoamiselta, muuttamiselta tai tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta,

c)

ei siirrä (mukaan lukien avoin pääsy) mitään henkilötietoja kolmansille osapuolille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen rajojen ulkopuolelle, ellei ensin ole varmistettu, että henkilötietojen suoja on tietosuojasäännösten mukaisesti riittävä,

d)

auttaa asiakasta Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamisessa ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Hiabin saatavilla olevat tiedot,

e)

asiakkaan valinnan mukaan joko poistaa tai palauttaa kaikki asiakkaan henkilötiedot asiakkaalle käsittelyyn liittyvien palvelujen päättymisen jälkeen ja poistaa olemassa olevat kopiot, ellei unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä edellytetä henkilötietojen säilyttämistä,

f)

saattaa asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan kohtuudella osoittaa, että henkilötietojen käsittelijään suoraan sovellettavia tietosuojasäännösten velvoitteita on noudatettu, sekä osallistuu rekisterinpitäjän tai muun auditoijan rekisterinpitäjän puolesta tekemiin auditointeihin ja tarkastuksiin.

Hiabilla on oikeus laskuttaa kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka aiheutuvat asiakkaan avustamisesta edellä 10.5 (d)-(f) kohdassa.

10.6

Asiakas antaa Hiabille luvan ulkoistaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyn alikäsittelijöille kyseisen sopimuksen mukaisesti.

10.7

Jos asiakas ja Hiab tai asianomainen Hiabin alikäsittelijä ovat hyväksyneet Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, asiakkaan (tai asiakkaan mahdollinen valtuutettu konserniyhtiö): a) antaa Hiabille luvan ulkoistaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyn vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti ja b) hyväksyy, että tämä katsotaan asiakkaan (tai asiakkaan mahdollisen valtuutetun konserniyhtiön) etukäteen antamaa kirjallista suostumusta vakiosopimuslausekkeen 11 1 kohdan nojalla.

10.8

Epäselvyyksien välttämiseksi lukuja 10.3–10.6 sovelletaan vain, jos Hiab toimii henkilötietojen käsittelijänä ja henkilötietoja käsitellään. Hiab pyrkii mahdollisuuksien mukaan anonymisoimaan asiakkaan tiedot, jolloin ne eivät ole henkilötietoja.

10.9

Tilastotiedot. Seuraavan rajoittamatta sopimuksessa vahvistettuja salassapito- ja immateriaalioikeuksia koskevia suojia Hiabilla ja sen konserniyhtiöillä on sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päätyttyä ikuinen oikeus käyttää kaikkia palvelun toiminnan kautta koottuja tai johdettuja tietoja, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, tehokkuutta, saatavuutta, keskeytysaikaa, toimintaa, toimintaympäristöä, liikettä, olosuhdetta, kirjautumista, sijaintia koskevia ja näitä vastaavia tietoja (”tilastotiedot”), eikä mitään kyseisessä sopimuksessa voida tulkita niin, että Hiabia tai sen konserniyhtiöitä kiellettäisiin käyttämästä tilastotietoja liiketoimintatarkoituksiin edellyttäen, että Hiab ei jaa minkään kolmannen osapuolen (muun kuin Hiabin konserniyhtiön, alihankkijan tai palveluntarjoajan kanssa) kanssa tilastotietoja, joista asiakas, asiakkaan käyttäjä tai asiakkaan luottamukselliset tiedot voidaan tunnistaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että jos tilastotiedoissa on henkilötietoja, Hiab käsittelee tilastotietoja rekisterinpitäjän roolissa, kun se päättää, mihin tarkoituksiin ja millä keinoin tällaisia henkilötietoja käsitellään. Lisää tietoa siitä, miten Hiab käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä, sekä siitä, miten kauan ja missä tarkoituksessa Hiab käsittelee henkilötietoja, löytyy osoitteesta https://www.Hiab.com/en/pages/privacy-policy.

11 YLIVOIMAINEN ESTE

11.1

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat osapuolen tai sen alihankkijoiden vaikutusvallan ulkopuolisista seikoista ja joita osapuoli ei olisi voinut kohtuudella huomioida kyseisen sopimuksen tekohetkellä ja joiden seurauksia osapuolen ei voida kohtuudella olettaa välttäneen tai estäneen. Lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelua pidetään ylivoimaisena esteenä, vaikka osapuoli olisi niiden kohteena tai osapuolena.

11.2

Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle mahdollisimman pian ylivoimaisesta esteestä sekä sen loppumisesta.

12 SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

12.1

Ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu, kyseinen sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja pysyy voimassa kahdentoista (12) kuukauden ajan, ja se säilyy voimassa seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana, jollei sitä irtisanota kyseisen sopimuksen mukaisesti.

12.2

Asiakas voi irtisanoa kyseisen sopimuksen ilmoittamalla siitä Hiabille kirjallisesti kolme (3) kuukautta aikaisemmin.

12.3

Jos palveluun kuuluvat laitteet a) poistetaan pysyvästi käytöstä, b) myydään tai c) romutetaan tai muuten katoaa (varkaus mukaan lukien), asiakas voi irtisanoa kyseisen sopimuksen laitetta koskevilta osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtä (1) kuukautta aikaisemmin ja eritellen irtisanomisen syyt ja yksilöiden laitteen, jota irtisanominen koskee. Jos kaikki asiakkaan laitteet jälleenmyydään, kyseinen sopimus lakkaa olemasta voimassa automaattisesti yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Hiabille on ilmoitettu tällaisesta jälleenmyynnistä kohdan 4.6 mukaisesti. Jos osa tai kaikki asiakkaan laitteet jälleenmyydään, Hiab katkaisee asiakkaan pääsyn palveluun ja kyseisen laitteen näkymisen palvelusta irtisanomisajasta huolimatta.

12.4

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa kyseisen sopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli a) rikkoo olennaisesti kyseisen sopimuksen ehtoja (joihin sisältyy rajoituksetta asiakkaan palvelumaksujen maksamatta jättäminen) eikä pysty korjaamaan rikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän sisällä toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta, tai b) on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai muulla tavoin keskeyttänyt maksujen maksamisen, lukuun ottamatta tilannetta, jossa maksut on keskeytetty riitautetun maksuvelvollisuuden tai muun riita-asian vuoksi, jolloin kumpikaan osapuoli ei ole oikeutettu irtisanomaan sopimusta edellä mainitulla perusteella.

12.5

Hiab pidättää itsellään oikeuden keskeyttää palvelujen tai niiden osan tarjoamisen tai toimittamisen milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakkaalle kohtuullisen etukäteen. Tällaisessa tapauksessa Hiabilla ei ole muuta vastuuta kuin tehdä asiakkaalle suhteellinen hyvitys kohdan 12.6 mukaisesti.

12.6

Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, Hiab palauttaa asiakkaalle (suhteellisen osan) sopimuskauden jäljellä olevaa osaa vastaavista ennakkomaksuista. Sopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei vaikuta Hiabin oikeuteen periä kaikki palvelumaksut ja muut maksut, jotka ovat syntyneet ennen kyseisen sopimuksen irtisanoutumispäivää koskien kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tarjottua palvelua.

12.7

Siinä määrin kuin sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä ei muuta säädetä Hiab ei ole velvollinen poistamaan, hävittämään tai siirtämään mitään asiakkaan sisältöä, ellei siitä perittävästä erillisestä maksusta ole sovittu osapuolten kesken.

13 VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET

13.1

Huolimatta Hiabin kohdassa 7 tai muualla kyseisessä sopimuksessa antamista takuista Hiab ei takaa, että palvelu toimii keskeytyksettä tai on virheetön. Hiab ei ole vastuussa palvelun käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmistojen käytettävyydestä ja yhteensopivuudesta.

13.2

Hiabin kokonaisvastuu asiakasta kohtaan kyseisen sopimuksen nojalla tai siihen liittyen rajoittuu palvelun laskennalliseen kuukausimaksuun kahdellatoista (12) kerrottuna.

13.3

Hiab ei ole kyseisen sopimuksen (sopimuksen, rikkomuksen (laiminlyönti mukaan lukien) vuoksi tai muuten) nojalla vastuussa mistään välillisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten esimerkiksi näihin kuitenkaan rajoittumatta (riippumatta siitä, olivatko tällaiset tappiot osapuolten harkinnan kohteena kyseisen sopimuksen tekopäivänä): todellisten tai ennakoitujen voittojen menetys (mukaan lukien sopimusten voittojen menetys), odotettujen säästöjen menetys, liiketoimintamahdollisuuksien menetys, tietojen menetys, maineen menetys tai liikearvon vahingoittuminen ja muut erityiset, välilliset tai seuraamukselliset tappiot. Lisäksi asiakas hyväksyy sen, että se kantaa palvelun kaupalliseen toteutumiseen ja palvelun käyttämisestä ja koituviin hyötyihin liittyvät riskit. Asiakas kantaa siten kaikki palvelun käyttämien tai palvelusta saatavien tietojen riskit.

13.4

Sopimuksessa määritellyt vastuunrajoitukset eivät koske petoksesta, tahallisesta väärinkäytöksestä, törkeästä huolimattomuudesta tai kuolemaan tai henkilövahinkoihin johtaneesta huolimattomuudesta aiheutuvia korvausvastuita. Jotkin valtiot tai maat eivät salli edellä kuvattujen vastuiden rajoittamista tai poissulkemista. Tällaisessa tapauksessa (osa) rajoituksista/poissulkemisista eivät välttämättä koske asiakasta, joka toimii jossakin näistä valtioista tai maista, mutta ovat muutoin voimassa sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

14 MUUT EHDOT

14.1

Edellä kohdissa 4.3 ja 4.4 esitettyjen palvelun muutosten lisäksi Hiab saattaa päivittää näitä Hiab HiConnect -käyttöehtoja ja Hiabin tietosuoja- ja turvallisuuskäytäntöjä aika ajoin. Hiab pyrkii kohtuullisin ponnisteluin ilmoittamaan asiakkaalle tällaisista päivityksistä sekä kaikki muut tärkeät tiedotteet, jotka koskevat palvelujen toimintaa jäljempänä olevan 14.2 kohdan mukaisesti.

14.2

Hiab voi harkintansa mukaan antaa kyseisen sopimuksen mukaisia ilmoituksia HiConnectin ja/tai palvelujen verkkosivuston kautta. Jos ilmoitus on lähetetty vain HiConnectin ja/tai palvelujen verkkosivuston kautta (eikä esimerkiksi suoraan asiakkaalle sähköpostitse), asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoitus viimeistään kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun Hiab on julkaissut ilmoituksen.

14.3

Jos sopimuksen tai näiden Hiab HiConnect -käyttöehtojen jotakin ehtoa tai sen osaa pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, ei sillä ole vaikutusta sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen, vaan muut ehdot tai niiden osat säilyvät voimassa ja niiden täytäntöönpanoa jatketaan suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Jos jotakin ehtoa pidetään pätemättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, osapuolet neuvottelevat vilpittömästi korvaavasta ehdosta, joka vastaisi mahdollisimman suuressa määrin alkuperäisen ehdon toivottua taloudellista lopputulosta.

14.4

Jos jompikumpi osapuoli laiminlyö sopimuksen ehdon panemisen täytäntöön milloin tahansa tai millä ajanjaksolla tahansa, sen ei katsota luopuneen tällaisista ehdoista tai osapuolen oikeudesta panna tällaiset ehdot täytäntöön myöhemmin.

14.5

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää osapuolten välistä sopimusta ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Hiabilla on edellä mainitusta huolimatta oikeus milloin tahansa siirtää sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liikkeentoimintojen siirron yhteydessä muulle kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla toiselle osapuolelle asiasta kirjallisesti.

14.6

Hiabilla on oikeus ilman asiakkaan lupaa käyttää referenssinä tietoa siitä, että Hiab toimittaa palveluja asiakkaalle.

14.7

Jos sopimuksen ja/tai kyseisten Hiab HiConnect -käyttöehtojen englanninkielisen ja käännösversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkieliset versiot ovat aina ensisijaisia.

15 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

15.1

Kyseiseen sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

15.2

Kaikki sopimuksen tulkinnasta tai täyttämisestä syntyvät riita-asiat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla, riita-asia ratkaistaan välitysmenettelyllä Suomen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesten lukumäärä on yksi. Välimiesmenettelyn toimipaikka on Helsinki, ja ellei osapuolten välillä muuta sovita, välimiesmenettelyn kielu on englanti. Osapuolet sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään välimiesmenettelyn ja välitystuomion yhteydessä saatua materiaalia.

15.3

Hiab voi yksinomaisen harkintansa mukaan saattaa Hiabin velkomien sopimukseen liittyvien erääntyneiden maksujen perinnän toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.